Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK

Klasa: 740-15/22-01/02
Urbroj: 2158-3-07/3-22-16
Belišće, 10. listopada 2022. godine

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22), Zaključka Gradskog vijeća grada Belišća o davanju suglasnosti za objavu ponovljenog javnog poziva za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika ( “Službeni glasnik grada Belišća” broj 15/22) i članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV

za pribavljanje prijedloga za imenovanje:

 • sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
 • sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
 • sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku, a sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima prema kojem je propisano, između ostalog, da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima Gradskog vijeća.

POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE OVE DUŽNOSTI PREMA ČLANKU 117. ZAKONA O SUDOVIMA:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • punoljetnost i
 • biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.

KRITERIJI

Odredbom članka 90. stavka 1. Zakona o sudovima propisano je da:

 • sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću,
 • sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe te ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti,
 • sudac porotnik neće obavljati porotničku dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od porotničke dužnosti,

Suci porotnici imenuju se na četiri (4) godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

DODATNI KRITERIJI ZA SUCE POROTNIKE ZA MLADEŽ

Odredbom članka 118. stavak 2. Zakona o sudovima propisano je da se odredbe zakona koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drukčije određeno.

Prema članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež (“Narodne novine” broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) kandidati za suce porotnike za mladež predlažu se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Člankom 45. stavkom 6. istog Zakona propisano je da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti istog spola, te je potrebno voditi računa o jednakoj zastupljenosti oba spola.

SADRŽAJ PRIJAVE NA PONOVLJENI JAVNI POZIV

Uz akt tijela nadležnog za predlaganje kandidata za suce porotnike Prijava na Javni poziv treba sadržavati:

 • preslika osobne iskaznice i
 • vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju kandidature s potrebnim podacima o ispunjavanju zakonskih uvjeta za imenovanje na porotničku dužnost, na obrascu izjave dostupnom na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije i grada Belišća.

Slijedom navedenog, Grad Belišće poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima i Zakonom o sudovima za mladež da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Osijeku, suce porotnike za mladež Općinskog suda u Osijeku i suce porotnike za mladež Županijskog suda u Osijeku.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Gradsko vijeće Grada Belišća, a na prijedlog Gradskog vijeća, po pribavljenom mišljenju predsjednika suda, imenuje ih Županijska skupština Osječko-baranjske županije.

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je do mjeseca prosinca od dana objave Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Belišća, a najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti putem email adrese:grad@belisce.hr ili u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte na adresu:


Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 BELIŠĆE
s naznakom „Prijava na Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika“.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content