Novosti|

Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.), a u svezi sa člankom 2. stavak 1. Odluke o kriterijima za određivanje udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 9/98.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije raspisuje

N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

I.
Župan Osječko-baranjske županije raspisuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
Natječaj se objavljuje u “Glasu Slavonije” i na web stranici Županije: www.obz.hr
Natječaj je otvoren 30 dana od dana raspisivanja, odnosno objave u “Glasu Slavonije”.

II.
U Županijskom proračunu osiguravaju se sredstva potpore udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za Županiju.
Programi i projekti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije, a odnose se na sljedeća područja:

A. B C
1. zaštitu zdravlja 1. građanske inicijative 1. programi i projekti
2. socijalnu skrb 2. ljudska prava i slobode braniteljskih udruga
3. humanitarnu djelatnost 3. strukovne udruge proizišlih iz Domovinskog
4. karitativnu djelatnost 4. djeca i mladi rata
5. zaštitu okoliša 5. hobistiku

III.
U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa i projekata te ocjenom izvršenja programa za 2014. godinu u Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu uvrstit će se programi i projekti udruga koji nisu obuhvaćeni kao posebni programima javnih potrebama u školstvu, kulturi, športu i tehničkoj kulturi.

IV.
Neće se sufinancirati programi i projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

V.
Prijedlozi će biti uzeti u obzir za financiranje ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– udruga je registrirana u Republici Hrvatskoj, a područje djelovanja joj je Osječko-baranjska županija,
– djelovanje udruge treba biti u skladu s općim vrijednostima utvrđenima Ustavom,
– djelatnost udruge se ne financira temeljem posebnih propisa,
– program/projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem napretku i razvoju Županije,
– program/projekt mora biti usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici u kojoj se provodi,
– program/projekt udruge se ne financira u cijelosti iz drugih javnih izvora,
– udruga mora izraditi i priložiti procjenu mogućih drugih izvora financiranja.

VI.
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima.
Obrasci za prijavu i upute za prijavljivanje za područja pod A i C mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek, a za područja pod B u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, 31000 Osijek ili preuzeti s web stranice Osječko-baranjske županije www.obz.hr

VII.
Uz popunjeni obrazac obavezno je priložiti:
– izvod iz Registra udruga ne stariji od 90 dana na dan objave Natječaja u “Glasu Slavonije”,
– presliku ovjerenog Statuta udruge,
– detaljan opis programa/projekta koji se predlaže za sufinanciranje sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (najviše na dvije stranice),
– detaljan financijski plan, odnosno specificirani troškovnik,
– izvješće o izvršenju programa/projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju, te financijsko izvješće s navedenim svim izvorima sredstava utrošenim za realizaciju tog programa/projekta.

VIII.
Popunjene obrasce s kompletnim prilozima, uz napomenu “Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2015. godinu” treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija
– za područja pod A i C, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek
– za područja pod B, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Županijska 4/II, 31000 Osijek
Prijave se primaju u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, odnosno objave u “Glasu Slavonije”.
Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

IX.
Sve udruge koje se prijave na ovaj Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content