Novosti|

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU“, KOJI JE OBJAVLJEN KOD HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu“ u Upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća Tajništvo Grada:

– pomaže u obavljanju poslova izrade i otpreme materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela,
– izrađuje zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća
– pomaže u obavljanju kadrovskih poslova za potrebe Gradske uprave i vodi osobne očevidnike službenika i namještenika,
– pomaže u obavljanju poslova vatrogastva i zaštite i spašavanja,
– obavlja arhivske poslove,
– objavljuje akte tijela Grada te izrađuje i objavljuje „Službeni glasnik grada Belišća“,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

Plaća

Plaća Višeg stručnog suradnika za lokalnu samoupravu u upravnom odjelu Gradske uprave grada Belišća Tajništvo Grada određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava,

– službenički odnosi,

– upravni postupak,

– zaštita i spašavanje, vatrogastvo,

– arhivsko gradivo i arhiva.

 
Popis pravnih izvora i literature:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16),
3. Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 8/13 i 11/14)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
6. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12 i 152/14)
7. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
8. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)
9. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
10. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)
11. Zakon o arhivskom gradivu i arhivi (NN 105/97, 64/00, 65/09 i 125/11).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content