Novosti|

stipendije1Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 5. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10) i članka 61., stavka 4. i stavka 5., točke 7. i 28. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13) donosi dana 8. prosinca 2014. godine

ODLUKU o izmjenama i dopunama Zaključka o broju i visini iznosa studentskih stipendija za 2014./2015. godinu

Članak 1.
Gradonačelnik grada Belišća temeljem ove Odluke mijenja i dopunjuje Zaključak o broju i visini iznosa studentskih stipendija za 2014./2015. godinu, Klasa: 604-02/14-02/01, Urbroj 2185/02-2-13-23, od 27.10.2014. godine (dalje u tekstu: Zaključak o studentskim stipendijama), u svrhu omogućavanja svim studentima prijavljenim na javni natječaj za dodjelu stipendija za 2014/2015. godinu ostvarivanje prava na stipendiju ukoliko ispunjavaju kriterije propisane Pravilnikom o odobravanju studentskih stipendija, u skladu sa financijskim mogućnostima Proračuna grada Belišća.

Članak 2.
Temeljem ove Odluke u točka I, iza stavka. 1 Zaključka o studentskim stipendijama dodaju se novi stavci 2. i 3.koji glase: „Iznimno od stavka 1. ove točke Zaključka, a sukladno financijskim mogućnostima Grada Belišća, dodjelit će se za 2014./2015. godinu još 18 (osamnaest) studentskih stipendija i to privremeno na razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2015. godine za sve one studente koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za dodjelu stipendija i za koje Odbor za odobravanje stipendija studentima utvrdi da ispunavaju kriterije propisane Pravilnikom o odobravanju studentskih stipendija. Nakon isteka razdoblja privremenog korištenja studentske stipendije, studenti iz stavka 2. ove točke Zaključka obvezni su podnijeti prijavu na prvi slijedeći javni natječaj ukoliko žele ostvariti uvjete za ponovnu dodjelu studentske stipendije.“

Članak 3.
Točka III Zaključka o studentskim stipendijama mijenja se i sada glasi: ,III
Sredstva za dodjelu 5 (pet) novih studentskih stipendija iz stavka 1. točke I Zaključka o studentskim stipendijama osigurana su u Proračunu grada Belišća, dok će se sredstva za dodjelu 18 (osamnaest) studentskih stipendija iz stavka 2. točke I Zaključka o studentskim stipendijama osigurati u rebalansu Proračuna grada Belišća za 2014. godinu i u Proračunu grada Belišća za 2015. godinu.“

Članak 4.
U ostalim odredbama Zaključak o studentskim stipendijama ostaje neizmjenjen.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuju se od dana donošenja rebalansa Proračuna grada Belišća za 2014. godinu i Proračuna grada Belišća za 2015. godinu i objaviti će se u „Službenom glasniku grada Belišća“.

Klasa: 604-02/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-14-64

Belišće, 8. prosinca 2014. godine
Gradonačelnik: Dinko Burić, dr. med., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content