Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije u Upravnom odjelu za financije i proračun u Gradskoj upravi grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u četvrtak, 19. veljače 2015. godine, u 9,00 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

 

Opisi poslova:

 • prati propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • obavlja sve poslove i provodi postupak naplate proračunskih prihoda i potraživanja Grada,
 • knjigovodstveno prati naplatu prihoda od poreza i drugih te usklađuje evidencije poreznog i financijskog knjigovodstva,
 • sudjeluje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave,
 • sudjeluje u vođenju evidencije poreznih obveznika grada,
 • obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove za potrebe Grada i proračunskih korisnika,
 • obavlja poslove dnevnog kontiranja i knjiženja prihoda i rashoda,
 • obavlja poslove knjigovodstvenog vođenja imovine Grada kao i obračun amortizacije,
 • sudjeluje u izradi kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća,
 • obavlja poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Pročelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

Plaća

Plaća službenika određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

– lokalna i područna (regionalna) samouprava

– mjesna samouprava

– službenički odnosi

– imovinsko- pravni odnosi

– zaštita i spašavanje, vatrogastvo.
Popis pravnih izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,

125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12 i 19/13)

 1. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09 i 3/13),
 2. Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09 i 8/13)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08

i 61/11),

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 2. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12 i 152/14)
 3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ( NN 147/14)
 4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 92/94,

69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH,

73/08, 25/12 i 147/14),

 1. Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)
 2. Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)
 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)
 4. Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13,

125/13, 148/13, 83/14 i 143/14)

 1. Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14)
 2. Zakon o porezu na promet nekretnina ( NN NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14)
 3. Zakon o računovodstvu (NN 109/07, 54/13 i 121/14)
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)
 5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15)

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content