Novosti|

Udruge koje pri prijavi na Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2018. godinu nisu dostavile, molimo da prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, dostave sljedeću dodatnu dokumentaciju:

  1. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu Projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja Projekta
  2. Izjave o nekažnjavanju kojima osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelj Projekta izjavljuju da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj, odnosno za počinjenje kaznenih djela određenih člankom 48. st. 2. alinejom c) i d) Uredbe
  3. Potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave
  4. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Revidirani troškovnik sukladno odobrenim sredstvima.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content