Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Ured gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljuje dana 23. lipnja 2022. sljedeću

O B A V I J E S T
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu u Ured gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća, na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 67/2022. od 10. lipnja 2022. godine.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak , 4. srpnja 2022. godine s početkom u 08:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Kandidati koji ostvare pravo na pristup intervjuu biti će o tome obaviješteni od strane Povjerenstva.

Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni Javni natječaj.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Ured gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća, na radno mjesto Pročelnik/Pročelnica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljen je u “Narodnim novinama“ broj 67/2022. od 10. lipnja 2022. godine.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su dana 11. lipnja 2022. godine na web stranici Grada Belišća www.belisce.hr

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Povjerenstva s kandidatima.

2. Testiranje se provodi u dvije faze.

U prvu fazu testiranja upućuju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune.

Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom i/ili bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja. Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Lozinka kandidata koji ima pravo pristupiti pisanom testiranju:

D.V.22512Pisano testiranje će se održati u ponedjeljak , 4. srpnja 2022. godine s početkom u 08:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.  

Klasa: 112-02/22-01/02
Urbroj: 2158-3-7/1-22-6
Belišće, 23. lipnja 2022. godine

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u
Ured gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content