Novosti|

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za EU projekte“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća:
– prati zakonske propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
– priprema i provodi postupke javne nabave za potrebe svih odjela i proračunskih korisnika koji su obveznici prema Zakonu,
– priprema i izrađuje planove nabave, u suradnji s pročelnikom i drugim odjelima,
– izrađuje izvješća i vodi propisane evidencije o postupcima javne nabave,
– pomaže u pripremi akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova radna tijela,
– sudjeluje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata, sudjeluje u praćenju njihovog ostvarivanja,
– organizira praćenje natječaja iz nacionalnih i europskih fondova te izradu prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način,
– priprema, izrađuje i prijavljuje EU projekte na objavljene javne natječaje,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

Plaća
Plaća Višeg stručnog suradnika za EU projekte u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– mjesna samouprava,
– službenički odnosi,
– javna nabava,
– priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova
– EU fondovi, politike i institucije
– poznavanje engleskog jezika.

Popis pravnih izvora i literature:
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11),

3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13 i 11/14),

4. Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

5. Fondovi EU – Poziv za dodjelju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, Sarajevo 2013., Autori: Jelena Misita, Gordana Stojanović i ostali

6. Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lidija Pavić-Rogošić i Odraz- Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

7. web stranice:
– http://europa.eu/index_en.htm
– http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
– http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hr.htm

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju) održati će se u PETAK, 10. srpnja 2015. godine, u 9 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206 (Mala vijećnica, I kat).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content