Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema Javnom natječaju za prijam službenika u službu, na radno mjesto Tajnik Grada objavljenom u Narodnim novinama od 10. srpnja 2019. godine održati će se dana 13. kolovoza u 2019. godine 9:00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (Mala vijećnica,  I. kat) .

Kandidat koji može pristupiti pisanom testiranju, jer ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu:

 1. Sanja Takač

Kandidat koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

Popis pravnih  izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17)
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16 i 1/18),
 3. Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 8/13, 11/14 i 1/18),
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18),
 5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 6. Zakon o upravnim sporovima (NN 47/09),
 7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
 8. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),
 9. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 10. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16),
 11. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),
 12. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
 13. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 118/18).

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, odnosno pisanom testiranju smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content