Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
GRADONAČELNIK

Klasa: 740-15/22-01/02
Urbroj: 2158-3-07/3-23-26
Belišće, 12. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima (“Narodne novine”, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16- Uredba, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23), članka 61. stavka 5. točke 4. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) i Zaključka o dopuni Zaključka o pokretanju postupka za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Osječko-baranjske županije od 6.6.2023. godine, KLASA:029-04/23-03/6, URBROJ:2158-04-23-2, Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI POZIV
za pribavljanje prijedloga za imenovanje:

  • sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku, a sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima prema kojem je propisano, između ostalog, da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima Gradskog vijeća.

POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE OVE DUŽNOSTI PREMA ČLANKU 117. ZAKONA O SUDOVIMA:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • punoljetnost i
  • biti dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.

KRITERIJI

Odredbom članka 90. stavka 1. Zakona o sudovima propisano je da:

  • sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću,
  • sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe te ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti,
  • sudac porotnik neće obavljati porotničku dužnost dok se protiv njega vodi kazneni postupak ili postupak za njegovo razrješenje od porotničke dužnosti,

Suci porotnici imenuju se na četiri (4) godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv treba sadržavati:

  • preslika osobne iskaznice i
  • vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju kandidature s potrebnim podacima o ispunjavanju zakonskih uvjeta za imenovanje na porotničku dužnost, na obrascu izjave dostupnom na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije i grada Belišća.

Slijedom navedenog, Grad Belišće poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Javni poziv podnesu prijave za kandidate za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Gradsko vijeće Grada Belišća, a na prijedlog Gradskog vijeća, po pribavljenom mišljenju predsjednika suda, imenuje ih Županijska skupština Osječko-baranjske županije.

ROK PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je šezdeset (60) dana od dana objave Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Belišća, a najkasnije do 13. rujna 2023. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće se uzeti u razmatranje.

ADRESA NA KOJU SE PODNOSE PRIJAVE

Prijavu na Javni poziv te svu traženu dokumentaciju treba dostaviti putem email adrese:grad@belisce.hr ili u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte na adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 BELIŠĆE
s naznakom „Prijava na Javni poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika“.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content