Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja Belišćanskim gradskim vrtovima („Službeni glasnik grada Belišća br. 5/15 i 4/16) raspisuje

Javni poziv

 o iskazivanju interesa za dodjelu „Gradskih vrtova“

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

I.

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu Gradskih vrtova na nekretnini u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće k.č.br. 1232 u Ulici Petra Zrinskog/Ulici Andrije Hebranga prema planu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

ROK PODNOŠENJA I SADRŽAJ PRIJAVE

II.

Prijave na Javni poziv podnose se od 22. rujna 2016. do 29. rujna 2016. godine.

III.

Pisanu prijavu na Javni poziv mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Belišća, kao i dosadašnji korisnici Gradskih vrtova.

IV.

Prijave se podnose Komisiji za dodjelu Gradskih vrtova osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća ili poštom na adresu Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

V.

Obrazac prijave može se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća te na mrežnoj stranici Grada.

VI.

Prijava mora sadržavati:

– obrazac prijave s brojem parcele za koju se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon)

– preslik osobne iskaznice

– valjani ugovor (za dosadašnje korisnike).

ROK I NAČIN KORIŠTENJA

VII.

Gradski vrtovi dodjeljuju se na rok od godinu dana bez naknade, a uz povrće se može uzgajati cvijeće, ljekovito i drugo bilje po izboru korisnika.

VIII.

Korisnici su dužni obrađivati vrt primjenjujući načela organskog/ekološkog/biološkog vrtlarenja.

Zabranjeno je korištenje sintetskih gnojiva te kemijskih pripravaka za suzbijanje korova, štetnika i slično.

Nacrt-parcela

Obrazac-prijave

G R A D O N A Č E L N I K

 

Klasa: 363-01/16-02/07

Urbroj: 2185/02-2-16-30

Belišće, 22. rujna 2016. godine

                                                                                                                         Gradonačelnik

 Dinko Burić, dr. med., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content