Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnika grada Belišća, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 14. Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 1/15.) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 28. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 8/13 i 11/14) raspisuje dana 9. travnja 2015. godine

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Domu kulture u Belišću

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.
Temeljem ove odluke raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora kazališne kavane koji se nalaze u zgradi Doma kulture na adresi u Belišću, Kralja Tomislava 194, koja je izgrađena na k.č.br. 516, k.o. Belišće ukupne površine 95,86 m2, koji se sastoji od prostora kavane površine 81,15 m2 i prostora vanjske natkrivene terase površine 14,71m2, a prema skici projekta izrađenog od tvrtke Bas d.o.o., koja je sastavni dio ove Odluke.

Poslovni prostor iz stavka 1. ovoga članka daje se u zakup bez inventara, a isti je dužan osigurati zakupnik prilikom zasnivanja zakupnog odnosa i početka obavljanja djelatnosti.

Zainiteresiranim ponuditeljima može se omogućiti razgledavanje poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka.

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA
Članak 2.
Poslovni prostor kazališne kavane daje se u zakup na neodređeno vrijeme uz početnu mjesečnu zakupninu od 20 kn/m², što za poslovni prostor iznosi ukupno 1.917,20 kn mjesečno u svrhu obavljanja ugostiteljsko – turističkih djelatnosti.

Prednost pri ostvarivanju prava na zakup poslovnog prostora ostvaruje ona fizička ili pravna osoba čiji je Plan organizacije ugostiteljsko – turističke djelatnost ocjenjen kvalitetnijim, odnosno koja uz ugostiteljsko turističku djelatnost namjerava obavljati sljedeće aktivnosti: kongresni turizam, somelijerske prezentacije, modne revije, književni programi, kantautorske izvedbe i druga organizirana kulturna i turistička događanja, a da pri tome ne remeti redovan rad Centra za kulturu Sigmund Romberg i Amaterskog kazališta.

Članak 3
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke ne može se dati u podzakup.

JAMČEVINA
Članak 4.
Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni u Tržnom centru Belišće.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

SADRŽAJ PONUDE, ADRESA DOSTAVE I DATUM JAVNOG OTVARANJA PONUDE

Članak 5.
Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova.
Članak 6.
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA DOMA KULTURE U BELIŠĆU, KRALJA TOMISLAVA 194 – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku od 8 dan od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 17. travnja 2015. godine (PETAK).

Javni natječaj objavit će se na HRV-u, oglasnim pločama Grada i na adresi: www.belisce.net.

Članak 7.
Pisana ponuda mora sadržavati:
– naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja, sjedište odnosno adresu i OIB,
– adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
– ponuđeni mjesečni iznos zakupnine izražen u kunama,
– Plan organizacije ugostiteljsko – turističke djelatnost,
– presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno izvatka nadležnog trgovačkog suda,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Javno otvaranje ponuda održat će se 20. travnja 2015. godine (PONEDJELJAK), u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

Članak 8.
Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji zaključno s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća po bilo kojoj osnovi.

NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ I PRVENSTVENO PRAVO ZAKUPA

Članak 9.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ispunio sve natječajne uvjete i ponudio najviši iznos zakupnine.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvaruje onaj ponuditelj čiji je Plan organizacije ugostiteljsko – turističke djelatnost ocjenjen kvalitetnijim i koji prihvati najviši iznos ponuđene cijene zakupa poslovnog prostora.

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluka o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

UGOVOR O ZAKUPU
Članak 10.
Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od petnaest dana od dana konačnosti Odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti ugovor o zakupu, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuditelj je prije potpisa ugovora o zakupu, obvezan uplatiti na žiroračun proračuna Grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio dospjelu zakupninu i dospjele neplaćene režijske troškove za predmetni poslovni prostor.

Iz novčanog depozita će se osim dužne zakupnine i neplaćenih troškova nastalih redovnim korištenjem predmetnog poslovnog prostora, ukoliko je iznos depozita dostatan, naplatiti kamate obračunate zbog zakašnjelog plaćanja ugovornih obveza te sve štete koje je na poslovnom prostoru prouzročio zakupnik, a nije ih sanirao o svom trošku.

Članak 11.
Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, na trošak zakupnika.

Sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora snosi zakupnik.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 12.
Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove tekućeg održavanja kao i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

Zakupnik se obvezuje plaćati troškove potrošene vode, smeća i struje, a grijanje se plaća prema kvadratima zakupljene površine poslovnog prostora razmjerno visini ukupnih mjesečnih troškova grijanja prostora Doma kulture u Belišću ili prema potrošnji na brojilu, a što će biti regulirano ugovorom o zakupu.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Članak 13.
Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

obrazac ponude

Klasa: 372-03/15-03/01
Urbroj: 2185/02-1-15-2
Belišće, 9. travnja 2015. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr. med., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content