Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, u Belišću, Trg A. Starčevića 14, Gradonačelnika grada Belišća, Klasa: 372-03/13-03/01, Urbroj: 2185/02-3-13-58 od 22. srpnja 2013. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u Belišću Trg A. Starčevića 14

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog prostora u Belišću, Trg A. Starčevića 14 koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi na k.č.br. 370/2, k.o. Belišće, ukupne površine 81,60 m² od toga 67,15 m² poslovnog dijela prostora i 14,45 m² skladišnog dijela prostora.
Namjena poslovnog prostora je obavljanje trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti.

2. Početna cijena iznosi 20,00 kn/m² za poslovni dio te 10 kn/m² za skladišni dio prostora.

3. Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup.

4. Zakupnik je dužan osim zakupnine plaćati i sve troškove i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja), kao i da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), podacima za koji se poslovni prostor podnosi ponuda i iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra,
– presliku osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon), podacima za koji se poslovni prostor podnosi ponuda i iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava. Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Jamčevina ostaje kao polog-garancija gradu Belišću u slučaju neplaćanja zakupnine, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos zakupnine.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U BELIŠĆU
TRG A. STARČEVIĆA 14 – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 7. kolovoza 2013. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada Belišća i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 9. kolovoza 2013. godine (petak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

13. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed poslovnog prostora zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Preuzmite: obrazac ponude

Klasa: 372-03/13-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-60
Belišće, 24. srpnja 2013. godine

Predsjednik Komisije: Domagoj Varžić, dipl. oec., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content