Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.), i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakupu garaže u Belišću, Radnička ulica bb, Klasa: 372-01/12-03/01, Urbroj: 2185/02-3-13-23, od 23. srpnja 2013. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaže u Belišću, Radnička ulica bb

1. Predmet javnog natječaja je zakup garaže za smještaj osobnog automobila površine 11,85 m2, koja se nalazi u Belišću, Radnička ulica bb (peta desno).

2. Početna cijena zakupa po m2 garaže je 7,40 kuna što za navedenu garažu čini iznos početne cijene zakupa od 87,69 kn mjesečno.

3. Garaža se daje u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup.

4. Zakupnik garaže dužan je osim zakupnine plaćati i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u iznosu od 1,53 kune po m2.

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke osobe koje su vlasnici i korisnici stanova kao i članovi njihovih obitelji koji s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da imaju u vlasništvu automobil, imaju prebivalište na području grada Belišća i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja), kao i da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o vlasništvu ili korištenju stana,
– dokaz o vlasništvu automobila,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši
iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude i zaključenja
ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a garaža će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽE U BELIŠĆU,
RADNIČKA ULICA bb – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 15 dana od dana objave natječaja zaključno do 7. kolovoza 2013. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama Grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 9. kolovoza 2013. godine (petak), u 10,30 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Ugovor o zakupu garaže mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

13.Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed garaže zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Preuzmite: obrazac ponude

Klasa: 372-01/12-03/01
Urbroj: 2185/02-3-13-25
Belišće, 24. srpnja 2013. godine

Predsjednik Komisije: Domagoj Varžić, dipl. oec.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content