Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnika grada Belišća, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/1 li 64/15), članka 14. Odluke o davanju u zakupu poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 1/15) i članka 61. stavka 4. i 5. točke 27. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) dana 5. lipnja 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi mješovite uporabe na adresi Trg A. Starčevića 14 u Belišću

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora koji je upisan u z.k.ul.broj 1983, k.o.Belišće, etažno vlasništvo s određenim omjerima, k.o.Belišće i to 435/10000 dijela, k.č.br.370/2, koji se nalazi u prizemlju zgrade na adresi Trg Ante Starčevića 14 u Belišću, ukupne korisne površine od 69,96 m2 s sporednim dijelom izlog od 11,46m2, u diobnom planu označen plavom bojom.

Zainteresiranim ponuditeljima može se omogućiti razgledavanje poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka.

POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA

Članak 2.

Poslovni prostor daje se u zakup na neodređeno vrijeme uz početnu mjesečnu zakupninu od 25 kn/m2, što za predmetni poslovni prostor iznosi ukupno 2.035,50 kn bez PDV-a (slovima:dvijetisućtridesetpetkunaipedesetlipa) mjesečno u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

Članak 3.

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke ne može se dati u podzakup.

Članak 4.

Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni u Tržnom centru Belišće.

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja se zadržava i uračunava u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

SADRŽAJ PONUDE, ADRESA DOSTAVE I DATUM JAVNOG OTVARANJA PONUDE

Članak 5.

Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i proračunu grada Belišća.

Članak 6.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI: TRG A.STARČEVIĆA 14 U Belišću- NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr.Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku od 8 dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno do 13.lipnja 2017. godine (UTORAK).

Članak 7.

Pisana ponuda mora sadržavati:

naziv, odnosno ime i prezime natjecatelja, sjedište odnosno adresu i OIB,
adresu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
ponuđeni mjesečni iznos zakupnine izražen u kunama,

presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra, odnosno izvatka nadležnog trgovačkog suda,
presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe ponuditelja,
dokaz o uplaćenoj jamčevini,

potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Javno otvaranje ponuda održat će se 14. lipnja 2017. godine (SRIJEDA), u 12:00 sati u Gradskoj upravi grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati, a potpune i pravodobne koje ne ispunjavaju sve natječajne uvjete će se smatrati neprihvatljivim.

Članak 8.

Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji zaključno s danom podnošenja ponude na natječaj ima
dospjelo dugovanje prema državnom proračunu i proračunu Grada Belišća po bilo kojoj osnovi.

NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ispunio sve natječajne uvjete i ponudio najviši iznos zakupnine.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluka o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je najkasnije u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika o odabiru ponuditelja sklopiti ugovor o zakupu, a u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Najpovoljniji ponuditelj je prije potpisa ugovora o zakupu, obvezan uplatiti na žiroračun proračuna Grada Belišća novčani depozit u visini dvije mjesečne ugovorene zakupnine, koji će se aktivirati ako zakupnik nakon prestanka važenja ugovora o zakupu nije podmirio dospjelu zakupninu i dospjele
neplaćene režijske troškove za predmetni poslovni prostor.

Iz novčanog depozita će se osim dužne zakupnine i neplaćenih troškova nastalih redovnim korištenjem predmetnog poslovnog prostora, ukoliko je iznos depozita dostatan, naplatiti kamate obračunate zbog zakašnjelog plaćanja ugovornih obveza te sve štete koje je na poslovnom prostoru prouzročio
zakupnik, a nije ih sanirao o svom trošku.

Članak 11.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, na trošak zakupnika.

Sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora snosi zakupnik.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA I KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 12.

Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove tekućeg održavanja kao i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

Zakupnik se obvezuje plaćati troškove potrošene vode, smeća, struje i grijanja, a što će biti regulirano ugovorom o zakupu.

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Članak 13.

Gradonačelnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, odnosno neprihvaćanja niti jedne ponude.

podnositelj ponude

GRADONAČELNIK

Klasa:372-03/17-07/02
Urbroj:2185/02-1-17-3
Belišće, 5. lipnja 2017. Godine

Gradonačelnik: Dinko Burić dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content