Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.) i Zaključka o određivanju namjene i visine početne cijene zakupa poslovnih prostora 1 i 2 u Belišću, Željeznička 20, Gradonačelnika grada Belišća Klasa: 372-03/15-03/01, Urbroj: 2185/02-3-15-3 od 27. veljače 2015. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora 1 i 2 u Belišću, Željeznička 20

1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnih prostora koji se nalaze u poslovnoj zgradi na k.č.br. 437, k.o. Belišće, u Belišću, Željeznička 20 kako slijedi:
• poslovni prostor br. 1 upisan je u poduložak br. 818 KPU i površine je 28,56 m2,
• poslovni prostor br. 2 upisan je u poduložak br. 819 KPU i površine je 42,60 m2.

2. Poslovni prostori daju se u zakup na neodređeno vrijeme uz početnu cijenu od 20,00 kn/m2, što za poslovni prostor br. 1 iznosi 571,20 kn, a za poslovni prostor br. 2 iznosi 852,00 kn.

3. Poslovni prostori daju se u zakup na neodređeno vrijeme i ne mogu se dati u podzakup.

4. Zakupnik je dužan je osim zakupnine plaćati i sve troškove i ostale naknade uzrokovane korištenjem predmetnog poslovnog prostora.

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje predmetnih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja kao i da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Belišću.
6. Pisana ponuda mora sadržavati: za fizičke osobe:

obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), podacima za koji se poslovni prostor podnosi ponuda i iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama,
presliku obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra, presliku osobne iskaznice, dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću za pravne osobe:
obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon), podacima za koji se poslovni prostor podnosi ponuda i iznos ponuđene zakupnine izražene u kunama,
izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika), dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu, potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava. Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje. 

7. Jamčevina u iznosu od 4.000,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni u Tržnom centru Belišće.
Jamčevina ostaje kao polog-garancija gradu Belišću u slučaju neplaćanja zakupnine, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 1/2 U BELIŠĆU ŽELJEZNIČKA 20 – NE OTVARATI”
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 17. ožujka 2015. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama Grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 19. ožujka 2015. godine (četvrtak), u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluka o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljima Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti potvrđen (solemniziran) pojavnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

13. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed poslovnog prostora zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

obrazac-ponude-zakup-poslovni-prostor

Klasa: 372-03/15-03/01
Urbroj: 2185/02-3-15-5 Belišće,
2. ožujka 2015. godine

Predsjednik Komisije:
Domagoj Varžić, dipl.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content