Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 940-04/16-03/01; Urbroj:  2185/02-1-16-6, od 23. veljače 2016. godine, te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15 i 1/16), raspisuje dana 7. ožujka 2016. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Belišća

1.PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, koja su upisana u:

– zk.ul.br. 436, k.o. Bocanjevci, označeno kao k.č.br. 370 rupa Svinjaci, površine 3040 m²,

– zk.ul.br. 48, k.o. Bistrinci, označena kao k.č.br. 153 oranica Veliki at, površine 5197 m²,

– zk.ul.br. 48, k.o. Bistrinci, označena kao k.č.br. 146 oranica Veliki at, površine 15197 m²,

– zk ul.br. 853, k.o. Bistrinci, označena kao k.č.br. 154 oranica Veliki at, površine 4689 m².

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

2.POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretnine iz članka 1. ovog Javnog natječaja sukladno Procjenama vrijednosti nekretnina tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. od veljače 2016. godine je:

– za k.č.br. 370 iznos od 9.120,00 kn bez PDV-a,

– za k.č.br. 153 iznos od 18.189,50 kn bez PDV-a,

– za k.č.br. 146 iznos od 53.189,50 kn bez PDV-a,

– za k.č.br. 154 iznos od 16.411,50 kn bez PDV-a.

3.JAMČEVINA

Jamčevina  iznosi 2.000,00 kn za svaku pojedinu nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja i uplaćuje se na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 4.SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

 

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

 

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

 5.UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 6.SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7.ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 15. ožujka 2016. godine (UTORAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 17. ožujka 2016. godine (ČETVRTAK) s početkom u 10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Kralja Tomislava 206, Belišće.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.

 8.PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude-zemljište u vlasništvu Grada

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content