Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 021-05/17-07/03; Urbroj: 2185/02-1-17-2, od 20. ožujka 2017. godine, Zaključka Gradskog vijeća grada Belišća o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, Klasa:940-01/17-07/06; Urbroj:2185/02-1-17-1, od 7. travnja 2017. godine te članka 61., stavka 5., točke 5. i članka 98. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16), raspisuje dana 11. travnja 2017. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja dijela zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće, označena kao k.č.br. 401, upisana u zk.ul.br.  1955, koja se temeljem prijedloga parcelacije zemljišta izrađene od tvrtke GeoSpot d.o.o. iz Našica, Trg dr.Franje Tuđmana 15/I/1, a koja je sastavni dio ovog Javnog natječaja, sastoji od dva dijela, gdje je I dio zemljišta površine 162,23m2, dok je II dio zemljišta površine 80,39m2.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke zemljišta.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za predmetno zemljište iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 130,00 kn/m2 bez PDV-a, a sukladno elaboratu procjene vrijednosti nekretnine, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke Expert d.o.o. iz Našica, Trg dr.Franje Tuđmana 15, a koja je sastavni dio ove Odluke.

Ukoliko nakon izrade kompletne projektne dokumentacije dođe do eventualne promjene ukupne površine novoformirane parcele u odnosu na površinu navedenu u članku 1. stavku 1. ove Odluke, kupoprodajna cijena će se regulirati razmjerno nastaloj promjeni površine, a sukladno postignutoj kupoprodajnoj cijeni odabranog ponuditelja za m2 građevinskog zemljišta.

 3. JAMČEVINA

Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 5.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. UVJETI KUPNJE ZEMLJIŠTA

Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru sklopiti predugovor o kupoprodaji zemljišta temeljem kojeg se odabrani ponuditelj obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju, ishoditi potrebne dozvole te provesti parcelaciju zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama.

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja predugovora o kupoprodaji zemljišta, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti na osnovu sklopljenog kupoprodajnog ugovora te okončanja postupka parcelacije zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama.

6. SKLAPANJE PREDUGOVORA O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠTA, UVJETI PROVEDBE PARCELACIJSKOG ELABORATA I SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor odmah nakon što ponuditelj izradi projektnu dokumentaciju, ishodi potrebne dozvole i provede parcelaciju zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama te isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju predugovora o kupoprodaji zemljišta ili kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Grada Belišća, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere predugovor o kupoprodaji zemljišta, izrade projektne dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola, kao i troškove parcelacije zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama, kao i troškove ovjere kupoprodajnog ugovora, upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, poreza na promet nekretnina kao i sve ostale troškove u svezi stjecanja vlasništva na predmetnom zemljištu snosi odabrani ponuditelj.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA ZEMLJIŠTA- NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno sa 19. travnja 2017. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 21. travnja 2017. godine (PETAK) s početkom u  10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vij.dr.Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr

 8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Klasa: 940-01/17-07/06

Urbroj: 2185/02-1-17-2

Belišće, 11. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

OBRAZAC PONUDE

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content