Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 3. Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji stanova u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 11/14), točke II. Zaključka Gradskog vijeća grada Belišća o prihvaćanju procjene tržišne vrijednosti stana u vlasništvu grada Belišća „Stan oznake 0,3 u prizemlju (E-3), Ulica A.G. Matoša 6D, Belišće“ („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 11/23) te članka 61., stavka 4. i 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22), gradonačelnik Grada Belišća dana 31. kolovoza 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju stana u vlasništvu grada Belišća
na adresi A.G. Matoša 6D, Belišće
STAN OZNAKE 0.3 u prizemlju: ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu grada Belišća, kč.br.1067/1, zk.ul. br. 2052,  Ulica Antuna Gustava Matoša 6D, Belišće – STAN OZNAKE 0.3 u prizemlju: ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) koji se sastoji od: ulaza, dnevnog boravka, kuhinje i kupaone, korisne površine 44,02 m2  i pripadaka: lođe s balkonom površine 5,09 m2 i spremišta u prizemlju površine 1,61 m2 te parkirno mjesto površine 12,27 m2, suvlasnički dio 325/10000.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno” te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke stana koji je predmet prodaje.

Zainteresirani ponuditelji imaju pravo razgledati stan koji je predmet prodaje te se u tu svrhu mogu najaviti u Odsjek za upraviteljstvo i stambene poslove Gradske uprave grada Belišća na telefon broj 031/400-625 i 400-606.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti predmetne nekretnine koja prema Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine izrađenog od ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. iznosi 61.525,21 € (slovima:
šezdesetjednatisućapetstodvadesetpeteuraidvadesetjedancent).

3. JAMČEVINA

Jamčevina za stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 6.152,52 € (slovima: šesttisućastopedesetdvaeuraipedesetdvacenta).

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 234 00091 801 600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB  uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju stana iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja prema pozitivnim propisima može stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.

Pisana ponuda mora sadržavati:
a) za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima (brojem),
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se vratiti jamčevina,
  • potvrda Upravnog odjela za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća o nepostojanju duga prema Gradu Belišću
  • potvrda trgovačkih društava u vlasništvu Grada Belišća o nepostojanju duga (Hidrobel d.o.o. i Kombel d.o.o.).

b) za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u eurima (brojem),
  • presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se vratiti jamčevina,
  • potvrda Upravnog odjela za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća o nepostojanju duga prema Gradu Belišću
  • potvrda trgovačkih društava u vlasništvu Grada Belišća o nepostojanju duga (Hidrobel d.o.o. i Kombel d.o.o.).

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o nepostojanju duga prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Potvrdu o nepostojanju duga prema tvrtkama u vlasništvu Grada Belišća izdaju službe za financije gradskih tvrtki Kombel d.o.o. i Hidrobel d.o.o.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nepotpunom i neće se razmatrati.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Ukoliko kupac ne isplati ugovoreni iznos kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, ugovor se smatra raskinutim te isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

6. PRAVO ZALOGA

Na nekretnini opisanoj u točki 1. ovog Javnog natječaja, a koja je u vlasništvu Grada Belišća, uknjiženo je založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Savska Cesta 41, Zagreb 10 000.

Nakon uplate kupoprodajne cijene od strane kupca gradu Belišću, grad Belišće će u najkraćem mogućem roku provesti postupak, zajedno s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, brisanja uknjiženog založnog prava na predmetnoj nekretnini.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka poziva odabranom ponuditelju za sklapanje kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj će se za kupoprodaju predmetnog stana ponoviti.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„PONUDA NA NATJEČAJ – KUPNJA STANA NA ADRESI
A.G. MATOŠA 6D (STAN OZNAKE O.3) – NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

Ponude se mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, od dana objave natječaja, zaključno do 8. rujna 2023. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se u srijedu, 13. rujna 2023. godine s početkom u 9,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr. 

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Ako se nakon otvaranja ponuda utvrdi da su dva ili više ponuditelja ponudili istu najvišu cijenu stana, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Ponuditelj koji odustane nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

9. ENERGETSKO SVOJSTVO NEKRETNINE

Energetsko svojstvo stana iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u Energetskom certifikatu Broj: P_8_2010_10036_SZ2, od 23.6.2021. godine, a koji je izrađen od ovlaštene pravne osobe RESPECT-ING d.o.o., registarski broj: P-8/2010.

Predmetni Energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu isti dobiti na uvid u Tajništvu Gradske uprave grada Belišća (II. kat), na adresi Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće. 

10. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Klasa: 370-07/23-01/01
Urbroj: 2158-3-7/1-23- 2
Belišće, 31. kolovoza 2023. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content