Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), te članka 61., stavka 4. i stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje dana 23. prosinca 2014. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju željeznog stalka za cijevi u vlasništvu Grada Belišća na adresi Željeznička 10 a Belišće

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja željeznog stalka za cijevi u vlasništvu grada Belišća, koji se nalazi na nekretnini, označena kao k.č.br.475/1, k.o.Belišće, na adresi Željeznička 10a u Belišću, koji je izrađen od željeznih profila dimnezija 40 x 20 mm, 20 x 20 mm, pokriven sa jelovim štaflama i valovitim salonitom. Izrađen za namjenu kao stalak za željezne cijevi i željezne profile.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke stalka za cijevi koji je predmet prodaje.

POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za pokretninu iz članka 1. ove Odluke određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti predmetne pokretnine koja, prema prema procjeni vrijednosti pokretnine izrađene od ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. iznosi 598,00 kn (slovima: petstodevedesetosamkuna).

JAMČEVINA

Jamčevina za pokretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 100,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR7823400091801600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju pokretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

brazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
preslik osobne iskaznice,
preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

za pravne osobe:

obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

UVJETI KUPNJE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje pokretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, te sve ostale troškove vezane sklapanje ugovora snosi kupac.

ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU ŽELJEZNOG STALKA ZA CIJEVI NA ADRESI

ŽELJEZNIČKA 10 A U BELIŠĆU – NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno

do 31. prosinca 2014. godine (SRIJEDA).

Javno otvaranje ponuda održat će se 7. siječnja 2015. godine (SRIJEDA) s početkom u 11,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat),

Kralja Tomislava 206, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.

PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude

Klasa: 372-05/14-03/01
Urbroj: 2185/02-1-14-3

Belišće, 23. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content