Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (oranice) u Belišću, k.č.br. 906, Ulica Vladimira Nazora(„Službeni glasnik grada Belišća“ broj 9/23) te članka 61. stavak 4. i 5. točke 6. Statuta grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća” br.  5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16,3/16,1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) dana 17. srpnja 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju oranice u Belišću, k.č.br. 906, Ulica Vladimira Nazora

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja oranice u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće, k.č.br. 906, upisana u zk.ul.br. 2070, u naravi oranica u Ulici Vladimira Nazora, površine 532 m².

Prodaja se obavlja po sistemu „viđeno-kupljeno“, a prodavatelj ne odgovara kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za oranicu iz točke 1. ovog Javnog natječaja sukladno Elaboratu procjene tržišne vrijednosti oranice tvrtke STRUGA – GRADNJA j.d.o.o. Valpovo od 6.7.2023. godine iznosi 10.448,48 € bez PDV-a.

PDV će biti iskazan u Ugovoru o kupoprodaji oranice u Belišću, k.č.br. 906, Ulica Vladimira Nazora, sukladno iznosu ponude kupca.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 1.044,85 € za oranicu iz točke 1. ovog Javnog natječaja.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, Poziv na broj 7757 – OIB uplatitelja, s naznakom „jamčevina“.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju oranice iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Pisana ponuda mora sadržavati:

a) za fizičke osobe:

– obrazac ponude sa osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa i kontakt telefon) sa iznosom ponuđene cijene izražene u eurima brojem,

– preslik osobne iskaznice,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

b) za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresa sjedišta, kontakt telefon) sa iznosom ponuđene cijene izražene u eurima brojem,

– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internetskoj stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine te u tom slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ORANICE U BELIŠĆU, K.Č.BR. 906, ULICA VLADIMIRA NAZORA – NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31 551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, od dana objave natječaja i zaključno do 25. srpnja 2023. godine (utorak).

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 28. srpnja 2023. godine (petak) s početkom u 12.00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internetskoj adresi: www.belisce.hr.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

KLASA: 944-05/23-01/01
URBROJ: 2158-3-7/3-23-4
Belišće, 17. srpnja 2023. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content