Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 940-03/15-01/01; Urbroj: 2185/02-1-16-4, od 23. svibnja 2016. godine, te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14 , 7/15, 1/16 i 3/16), raspisuje dana 12. travnja 2017. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine koja se nalazi na adresi Kralja Dmitra Zvonimira 69, u Belišću, koja je izgrađena na k.č.br.153., zk.ul.broj 219, k.o.Belišće, u naravi kuća, dvor i oranica površine 3069 m2 .

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja, određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti, koja prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnine tvrtke STRUGA – GRADNJA j.d.o.o., od rujna 2015. godine, iznosi 206.307,35 kuna (slovima:dvjestošesttisućatristosedamkunaitridesetpetlipa).

3. JAMČEVINA

Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U BELIŠĆU“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr.Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno

do 20. travnja 2017. godine (ČETVRTAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 24. travnja 2017. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr.Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.

 8. ENERGETSKO SVOJSTVO NEKRETNINE

Energetsko svojstvo nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: P_541_2014_047_SZ1, od 8. srpnja 2016. godine, a koji je izrađen od ovlaštene stručne osobe Srđana Basraka u tvrtki Bas d.o.o., registarski broj ovlaštene osobe: P_541_2014. Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (II kat, soba broj 14), koja se nalazi na adresi Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

9. RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU NEKRETNINE

Predmetna nekretnina iz točke I. ovog Javnog natječaja ozakonjena je Rješenjem o izvedenom stanju, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, od 28. ožujka 2017. godine, Klasa:UP/I-361-03/13-06/45348, Urbroj:2185/1-01-13-01/29-17-8 DH. Predmetno rješenje o izvedenom stanju čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ga dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (II kat, soba broj 14), koja se nalazi na adresi Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

10. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Klasa: 940-03/15-01/01

Urbroj: 2185/02-1-17-21

Belišće, 12. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

OBRAZAC PONUDE

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content