Novosti|

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/0838/09 i 153/09) i Zaključka o prodaji nekretnine u k.o. Bistrinci Gradonačelnika grada Belišća, Klasa: 944-01/09-03/07, Urbroj: 2185/02-3-12-22 od 18. siječnja 2012. godine, Komisija za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Belišća, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnine u k.o. Bistrinci

I. PREDMET PRODAJE
Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u k.o. Bistrinci, u vlasništvu grada Belišća, označena kao:

II. UVJETI PODNOŠENJA PONUDE
Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
Ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude s prilozima navedenim u točki III. ovog natječaja.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7757 – OIB uplatitelja i naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

III. SADRŽAJ PONUDE
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se ponuda podnosi i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja te ime i prezime kontakt osobe, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine), brojem k.č. za koju se ponuda podnosi i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

IV. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća.
Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ukoliko to ne učini, smatra se da je odustao od kupnje.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje, prodavatelj pridržava pravo izabrati drugog ponuditelja među prispjelim ponudama, sukladno utvrđenim uvjetima.
U slučaju odustanka od kupnje u bilo kojem trenutku, do konačne uplate ponuđenog iznosa, prodavatelj kupcu ne vraća uplaćenu jamčevinu.
Ukoliko ponuditelj ostvaruje pravo prvenstva kupnje nekretnine, dužan je o tomu priložiti pravovaljani dokaz.

V. UVJETI PRODAJE
U posjed nekretnine navedene u točki I. ovog natječaja kupac stupa po sklapanju ugovora o kupoprodaji i isplati kupoprodajne cijene.
Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.
Ostali uvjeti kupnje uređuju se ugovorom koji je osnova za uknjižbu vlasništva.
Troškovi ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe vlasništva u zemljišnim knjigama te sve ostale troškove vezane uz stjecanje prava vlasništva snosi kupac.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA
Ponude za natječaj s priloženom dokumentacijom dostavljaju se, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

GRAD BELIŠĆE
Komisiji za provedbu postupka javnog natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Belišća

31551 Belišće
Kralja Tomislava 206
uz naznaku “PONUDA NA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U k.o. Bistrinci
– NE OTVARATI”.

Natječaj je otvoren od 20. do 30. siječnja 2012. godine. Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada Belišća te na internet stranici: www.belisce.net.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Prispjele ponude otvarat će Komisija na javnoj sjednici koja će se održati dana 2. veljače 2012. godine, s početkom u 10,45 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 – 15 sati u gradu Belišću, Kralja Tomislava 206, ili na telefone 400-615 i 400-618.

Preuzmite obrazac-ponude-bis

Klasa: 944-01/09-03/07
Urbroj: 2185/02-3-12-24
Belišće, 19. siječnja 2012. godine

Predsjednik Komisije:
Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content