Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, Klasa: 940-01/15-01/12; Urbroj: 2185/02-1-15-2, od 21. prosinca 2015. godine članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. br. 5/09, 3/13, 11/14,7/15, 1/16 i 3/16 ) dana 4. travnja 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

u vlasništvu Grada Belišća

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u k.o. Belišće, k.č.br. 1199, upisana u zk.ul.br. 1709, u naravi oranica u ulici A. G. Matoša, površine 440 m².

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Pojedinačna početna prodajna cijena za pojedino neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke 1. ovog Javnog natječaja sukladno Procjenama vrijednosti nekretnina tvrtke STRUGA – GRADNJA j.d.o.o. od prosinca, 2015. godine iznosi za k.č.br. 1199 – 28.600,00 kn bez PDV-a.

 3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 2.000,00 kn za svako pojedino neizgrađeno građevinsko zemljište.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća  broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za jedno ili više neizgrađenih građevinskih zemljišta koji su predmet ovog Javnog natječaja.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

 5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno

do 12. travnja 2017. godine (SRIJEDA).

Javno otvaranje ponuda održat će se 14. travnja 2017. godine (PETAK) s početkom u 10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.

 8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Klasa: 940-01/17-07/05

Urbroj: 2185/02-1-17-2

Belišće, 4. travnja 2017. godine

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

OBRAZAC PONUDE

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content