Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća prodaji dijela nekretnine k.č.br.483/1, u k.o.Belišće, Klasa: 940-01/15-01/10; Urbroj: 2185/02-1-15-1, od 16. listopada 2015. godine, te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13 i 11/14), raspisuje dana 19. listopada 2015. godine

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju dijela nekretnine k.č.br.483/1, u k.o.Belišće

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja dijela nekretnine u vlasništvu Grada Belišća, upisana u z.k.ul.broj 1955, k.o.Belišće, označena kao kčbr. 483/1 i to u površini od 1338 m2, a koja je određena prijedlogom parcelacije zemljišta izrađene od tvrtke Alhidada d.o.o., Petrijevci, J.J.Strossmayera 41, koja je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Dio nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja se prodaje isključivo u svrhu izgradnje poslovnog objekta – samoposlužne autopraonice.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje su u ukupnom iznosu od 160.560,00 kn (slovima:stošesdesettisućapetstošesdesetkuna) bez PDV-a, a sukladno elaboratu procjene vrijednosti nekretnine, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., a koja je sastavni dio ove Odluke.

3. JAMČEVINA
Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 17.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE
Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru sklopiti predugovor o kupoprodaji nekretnine temeljem kojeg se odabrani ponuditelj obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju, ishoditi potrebne dozvole za gradnju poslovnog objekta te provesti parcelaciju zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama.

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor odmah nakon što ponuditelj izradi projektnu dokumentaciju, ishodi potrebne dozvole za gradnju poslovnog objekta i provede parcelaciju zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju predugovora o kupoprodaji nekretnine ili kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Grada Belišća, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine,

Troškove ovjere predugovor o kupoprodaji nekretnine, izrade projektne dokumentacije, ishođenja potrebne dozvole za gradnju poslovnog objekta, troškove izrade projektne dokumentacije kao i troškove parcelacije zemljišta u katastarskim i zemljišnim knjigama, kao i troškove ovjere kupoprodajnog ugovora, upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama, poreza na promet nekretnina kao i sve ostale troškove u svezi stjecanja vlasništva na predmetnom zemljištu snosi odabrani ponuditelj.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
„NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE K.Č.BR.483/1, K.O.BELIŠĆE- NE OTVARATI“
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno
do 27. listopada 2015. godine (UTORAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 29. listopada 2015. godine (ČETVRTAK) s početkom u 10,30 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat), Kralja Tomislava 206, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Klasa: 940-01/15-01/10
Urbroj: 2185/02-1-15-2
Belišće, 19. listopada 2015. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.

Obrazac ponude

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content