Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Klasa: 112-01/19-07/01
Urbroj: 2185/02-7-19-2

U Belišću, 5. ožujka 2019. godine

Tajnica Grada Belišća, na temelju članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 8/17, 2/18, 7/18, 11/18, 15/18 i 1/19), raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam službenika u službu, na radno mjesto u Upravni odjel Gradske uprave grada Belišća „Tajništvo Grada“ na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu,
1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • magistar struke, stručni specijalist, VII/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i uvjete propisane čl. 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za njegov prijam ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.

Uz pismenu prijavu kandidat treba obvezno priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • presliku diplome,
 • e- radna knji­žice (nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 15. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslik),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • potvrdu dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom iskustvu ili potvrdu o radu na navedenim poslovima, ugovor o radu i sl.,
 • dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu informatika ili preslik potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu engleskog ili preslik potvrde o položenom tečaju engleskog i sl.),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijavu mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita u zakonski određenom roku.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, bit će navedeni  na web stranici grada Belišća, www.belisce.hr.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Popis kandidata koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja bit će objavljen na službenim web- stranici grada Belišća, www.belisce.hr.

Na web stranici www.belisce.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave grada Belišća objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu – Viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, dok će se u protivnom prijava smatrati nepotpunom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice grada Belišća (www.belisce.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Tajnica Grada:
Sanja Majstorović Stanić, dipl.iur.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content