Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 18. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (“Narodne novine”, broj 13/22) i članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 14/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Belišća o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Belišća donesene na sjednici dana 29. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Belišća
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž),  na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati
moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi članka 3.
Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama
(NN 13/22) kako slijedi:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij;

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

3. znanje jednog stranog jezika;

4. znanje rada na osobnom računalu.

II. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz točke 1. ovog Natječaja, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

III. Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine” broj 52/19, 42/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. Kandidat  koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

V. Prijava na natječaj mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata, OIB
– adresu,
– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
– potpis kandidata.

VI. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
– životopis;
– presliku osobne iskaznice ili domovnice;
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;
– dokaz iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, preslika ugovora o radu i sl.);
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;   
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);   
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Belišća vlastoručno potpisan;
– ispunjeni obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi provedbe Natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice grada Belišća  (u prilogu Natječaja, dostupno na web stranicama Turističke zajednice grada Belišća (www.tzbelisce.net.).

VII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom
obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja
sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04. 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u
Natječaju.

VIII. Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji
nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

IX. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

X. Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za
provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće. Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću najkasnije 15 dana od dana zaključenog Natječaja. Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora/icu Turističke zajednice grada Belišća na mandat od četiri (4) godine.

XI. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

XII. Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Belišća. Rok počinje teći prvog sljedećeg dana od dana objave
natječaja.

XIII. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice – ne otvarati“ na adresu: Turistička zajednica grada Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 15B, 31551 Belišće.

Belišće, 31. 3. 2022.    
                                                                                                        Turističko vijeće

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content