Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem članka 61., stavak 4. i stavka 5., točke 27. Statuta Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16) i članaka 5. i 6. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje udruga od interesa za grad Belišće i njihovom financiranju iz Proračuna grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/14) i Pravilnika o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata udruga od interesa za grad Belišće(„Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/14), gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća u 2017. godini

 

I.

Gradonačelnik grada Belišća raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna grada Belišća za 2017. godinu (nastavno: Proračun Grada).

 

II.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi 230.000,00 kuna.

 

ROK NATJEČAJA

III.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objavljivanja na službenoj mrežnoj stranici grada Belišća i Oglasnoj ploči grada Belišća od 28. 12. 2016. do zaključno 20. 1. 2017. godine.

 

UVJETI PRIJAVE

IV.

Iz Proračuna Grada financirat će se projekti od interesa za grad Belišće onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. da je područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika udruge grad Belišće
  2. da provode projekte kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za grad Belišće i druge projekte koji pridonose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled
  3. da je jedan ili više članova udruge završio obuku za pisanje projektnih prijedloga.

 

V.

Udruga građana na ovaj Natječaj može prijaviti najviše dva projekta i to: jedan projekt samostalno i jedan u partnerstvu (potpisuje se Izjava o partnerstvu).

 

VI.

Neće se financirati projekti udruga:

– koje nisu izvršile svoje obveze iz dosada odobrenih projekata

– koje se isključivo bave znanstveno-istraživačkim poslovima

– koje se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su one dio trajnijeg i sveobuhvatnog projekta

– koji se odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju kapitalnih objekata

– kojima je predvidivi dio indirektnih troškova u ukupnom proračunu projekta viši od 25% ukupnog iznosa planiranog za provedbu projekta

– koji su temeljem zakona u isključivoj nadležnosti lokalne, područne (regionalne) ili državne razine.

 

PODRUČJE FINANCIRANJA

VII.

Javni natječaj se raspisuje za sljedeća područja financiranja projekata udruga građana:

1. KULTURA

Projekti udruga koji se odnose na:

~ zaštitu kulturne baštine i tradicijskih običaja

~ arhivsku i izdavačku djelatnost te književne manifestacije

~ likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost

~ glazbenu i kazališnu djelatnost

~ programe koji potiču kulturu mladih i alternativnu kulturu

~ kulturno-umjetnički amaterizam i

~ međunarodnu kulturnu suradnju.

2. TEHNIČKA KULTURA I INFORMATIKA

Projekti udruga koji se odnose na:

~ poticanje i promicanje tehničke kulture i informatike

~ programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece, mladeži i odraslih osoba za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina

~ specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i djecu s posebnim potrebama

~ korištenje informatičke tehnologije u svrhu unapređenja lokalne zajednice i

~ uvođenje i korištenje novih informatičkih tehnologija.

 3. UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

Projekti udruga koji se odnose na:

~ branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji

~ očuvanje stečevina i zaštitu digniteta Domovinskog rata

~ aktivno uključivanje članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata u sve segmente civilnog društva

~ očuvanje sjećanja na poginule branitelje i obilježavanje značajnih obljetnica

~ zaštitu i skrb o roditeljima i djeci poginulih branitelja

~ socijalizacija, druženje i rekreacija članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata i njihovih obitelji.

4. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNO-HUMANITARNA ZAŠTITA

Projekti udruga koji se odnose na:

~ promicanje zdravih stilova života

~ prevenciju ovisnosti u zajednici (duhan, alkohol i opojne droge)

~ prevenciju kroničnih oboljenja i zaraznih bolesti

~ promicanje prava pacijenata

~ osnaživanje osoba s invaliditetom i posebnim potrebama za njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice

~ programe psihosocijalnog tretmana (počinitelja nasilja u obitelji)

~zaštitu i skrb o starijim i nemoćnim osobama te unapređenje znanja i vještina za rad sa starijim osobama

~ pomoć siromašnima

~ širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za osjetljive skupine.

5. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Projekti udruga koji se odnose na:

~ poticanje tolerancije prema svim različitostima i unapređivanje ravnopravnosti među građanima

~ informiranje i edukaciju građanstva o ljudskim i manjinskim pravima

~edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u odlučivanju na razini lokalne i mjesne samouprave

~ razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma, razvitak regionalne i prekogranične suradnje

~ stvaranje lokalnih kapaciteta za izgradnju civilnog društva i odgovora na EU trendove

~ programi edukacije i osnaživanja ranjivih skupina (žene, starije osobe).

6. DJECA I MLADI

Projekti udruga koji se odnose na:

~ programe neformalnog odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži

~ poticanje društvenog angažmana mladih ljudi organiziranim volonterskim radom

~ edukaciju mladih o društvenoj odgovornosti u odnosu na pojave socijalne isključivosti diskriminacije i stereotipa

~ potporu djeci i mladim osobama s invaliditetom

~ edukaciju za demokraciju i civilno društvo

~ poticanje osnivanja i djelovanja klubova za mlade, poticanje organiziranog korištenja slobodnog vremena djece i mladih

7. OČUVANJE OKOLIŠA

Projekti udruga koji se odnose na:

~ promicanje ekoloških spoznaja, edukaciju i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša, prirode i prirodne baštine na razini lokalne i mjesne samouprave

~ razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju svoje lokalne zajednice

~ organiziranje praktičnih akcija zaštite i poboljšanja okoliša

~ program prevencije od alergijskih bolesti suzbijanjem rasta i širenja ambrozije

~ djelovanje u očuvanju prirode, zaštiti okoliša, uljepšanju svoje okoline i čuvanju i unaprjeđenju općih vrijednosti kulture življenja.

 

NAČIN PRIJAVE

VIII.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte prijaviti na posebnim obrascima.

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, ili na internetskoj stranici grada Belišće www.belisce.hr.

 

IX.

Za udruge čiji su projekti u 2016. godini bili financirani iz Proračuna Grada Belišća potrebno je obavezno priložiti:

– izvornik obrasca za prijavu projekta

– izvornik proračuna projekta

– za partnerske projekte: potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu

– presliku potvrde o pohađanju obuke jednog ili više članova udruge za pisanje projektnih   prijedloga.

 

Za udruge čiji projekti u 2016. nisu bili financirani iz Proračuna Grada Belišća potrebno je obavezno priložiti:

– izvornik obrasca za prijavu projekta

– izvornik proračuna projekta

– za partnerske projekte: potpisana i ovjerena Izjava o partnerstvu

– životopis voditeljice/voditelja projekta

– presliku potvrde o pohađanju obuke jednog ili više članova udruge za pisanje projektnih   prijedloga.

 

Dodatni prilozi (nije obvezno):

– članci iz novina koji govore o radu udruge, preporuke, promotivni materijali, fotografije, video-zapisi i dr.

X.

Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom na adresu:

 

Grad Belišće

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Vijenac dr. Franje Tuđmana 1

31551 Belišće

 

s naznakom “Natječaj za financiranje projekata udruga – područje financiranja br. ____“

 

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROJEKATA

XI.

Projekte, u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava, ocjenjuje Odbor za procjenu koji imenuje gradonačelnik grada Belišća.

Konačnu Odluku o odobravanju financijske potpore, odnosno odbijanju određenog projektnog prijedloga, donosi gradonačelnik, o čemu će biti obaviještene sve udruge koje se prijave na Natječaj.

Udruga kojoj je odobren projekt najkasnije u roku od 30 dana od objave Odluke potpisuje ugovor s gradonačelnikom za provedbu projekta, u protivnom gubi pravo na sufinanciranje.

Udruga kojoj je odobren projekt, dužna je po završetku provedbe podnijeti izvješće nadležnom upravnom odjelu grada Belišća na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta.

Udruge financirane od strane Grada Belišća u 2016. godini dužne su do 28. veljače 2017. godine dostaviti izvješće nadležnom upravnom odjelu Grada Belišća na propisanom obrascu za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta provedenog u 2016. godini, a nakon čega stječu pravo na realizaciju odobrenih sredstava u 2017. godini.

XII.

Dodatne informacije u svezi provođenja Javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Belišća na adresi: Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (tel. 031/400-630, e-mail: antonija.ab@belisce.hr).

 

Gradonačelnik

Dinko Burić, dr. med.

 

IZJAVA O PARTNERSTVU 2017

OBRAZAC PRIJAVE 2017

Proracun-2017

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content