Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 3. Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji stanova u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 11/14), te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13 i 11/14), raspisuje dana 3. lipnja 2015. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu grada Belišća broj 11. na drugom katu lijevo u zgradi na adresi Park A.Hofmanna l/a u Belišću

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja stana u vlasništvu grada Belišća, upisan u zemljišno – knjižni uložak broj 1983, poduložak broj 10, kao etažno vlasništvo s određenim omjerima i to stan 11 na drugom katu lijevo u zgradi u ulici Park A.Hofmanna l/a u Belišću, koja je izgrađena na k.č.br.370/2, k.o.Beiišće, etaža 309/10000, ukupne korisne površine od 49,68m2 s sporednim dijelom ostave u podrumu br.6 od 3,62m2 i ostava u podrumu br. 19. od 3,26m2.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke stana koji je predmet prodaje.
Zainteresirani ponuditelj imaju pravo razgledati stan koji je predmet prodaje te se u tu svrhu mogu najaviti u Odsjek za upraviteljstvo i stambene poslove Gradske uprave grada Belišća na telefon broj 031/400-625.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena za stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti predmetne nekretnine koja, prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnine izrađenog od ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. iznosi 125.280,23 kn (slovima:stodvadesetpettisućadvjestoosamdesetkuna i dvadesettrilipe).

3. JAMČEVINA
Jamčevina za stan iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 12.529,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR7823400091801600001, Model 68, poziv na broj 7757-01B uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponude za kupnju stana iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja prema pozitivnim propisima može stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.
Pisana ponuda mora sadržavati: za fizičke osobe:
obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem, preslik osobne iskaznice,
dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se vratiti jamčevina, potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
potvrda trgovačkih društava u vlasništvu Građa Belišća o nepostojanju duga (H¡drobe 1 d.o.o. i Kombel d.o.o.).
za pravne osobe:
obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta,
kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
dokaz o uplaćenoj jamčevini i broj računa na koji će se vratiti jamčevina,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
potvrda trgovačkih društava u vlasništvu Grada Belišća o nepostojanju duga (Hidrobel
d.o.o. i Kombel d.o.o.).
Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici; www.belisce.net za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o nepostojanju duga prema tvrtkama u vlasništvu Grada Belišća izdaje nadležna služba za financije gradskih tvrtki Kombel d.o.o. i Hidrobel d.o.o.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nepotpunom i neće se razmatrati.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE
Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
Ukoliko kupac ne isplati ugovoreni iznos kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, ugovor se smatra raskinutim te isti gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

6. PRAVO PRVOKUPA
Pravo prvokupa ima najmoprimac ili suvlasnik idealnog dijela stana koji je predmet prodaje, uz uvjet daje sudionik natječaja te da prihvaća najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana.
Pravo prvokupa nema najmoprimac za kojega je u tijeku postupak otkaza ili raskida ugovora o najmu stana.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave poziva odabranom ponuditelju za sklapanje kupoprodajnog ugovora.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se daje odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj će se za kupoprodaju predmetnog stana ponoviti.
Ukoliko je kupac stana dosadašnji najmoprimac, postoji mogućnost primjene odredbi članka 6. i 18. Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji stanova u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 11/14).
Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
„PONUDA NA NATJEČAJ – KUPNJA GRADSKOG STAN BROJ 11 PARK A.HOFMANNA 1A-NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 18. lipnja 2015. godine (ČETVRTAK). Javno otvaranje ponuda održat će se 23. lipnja 2015. godine (UTORAK) s početkom u 10,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat). Kralja Tomislava 206. Belišće. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.
Nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Ako se nakon otvaranja ponuda utvrdi da su dva ili više ponuditelja ponudili istu najvišu cijenu stana, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja je zaprimljena ranije.
Ponuditelj koji odustane nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

8. ENERGETSKO SVOJSTVO NEKRETNINE
Energetsko svojstvo stana iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: P_516_2014_099_SZ2, od 1. lipnja 2015. godine, a koji je izrađen od ovlaštene stručne osobe Branka Rešetara u tvrtki Rešetar d.o.o., registarski broj ovlaštene osobe: P 516 2014. Prema predmetnom energetskom certifikatu građevina je svrstana u ,,C“ energetski razred.
Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ga dobiti na uvid u Odsjeku za upraviteljstvo i stambene poslove Gradske uprave grada Belišća (II kat), koja se nalazi na adresi Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

9. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac-ponude-stan-11-Park-A.Hofmanna-1a

Klasa: 372-01/14-01/16
Urbroj: 2185/02-1-15-31
Belišće, 3. lipnja 2015. godine
Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content