Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji poslovnog prostora broj 3 u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 15 u Belišću, Klasa: 372-03/14-03/02; Urbroj: 23 85/02-1-14-30, od 21. kolovoza 2014. godine, te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje dana 11. rujna 2014. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora broj 3. u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 15 u Belišću

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća (etaža 349/10000 posebnog dijela nekretnine) i to poslovni prostor broj 3. u prizemlju zgrade u vlasništvu grada Belišća, na adresi Trg Ante Starčevića 15 u Belišću, koja je izgrađena na k.č.br.370/2., zk.ul.broj 1983, poduložak broj 4., k.o.Belišće. ukupne korisne površine 56,06m2 s sporednim dijelom izloga od 4,85m2, u diobnom planu označen crvenom bojom.

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti predmetne nekretnina koja, prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnine izrađenog od ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. iznosi 215.980,69 kn (slovima: dvjestopetnaesettisućadevetstoosamdesetkuna i Šesdestdevetlipa).

JAMČEVINA

Jamčevina za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR7823400091801600001, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponudi te Iju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– preslik osobne iskaznice,
– preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
– potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
– potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.

Obrazac ponude može se dobitiu Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

UVJETI KUPNJE POSLOVNOG PROSTORA

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) zainteresirani ponuditelji moguponuditi kupovinu poslovnog odjednom u cijelosti ili obročno na ukupno maksimalno 6 jednakih mjesečnih obroka, a što su ponuditelji dužni posebno naznačiti u ponudi.

ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene odjednom, kupac je dužan istu uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene obročno, kupac je dužan za vrijeme obročne otplate, sukladno odredbama članka 36. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) redovno plaćati i kamatu po stopi od 4% godišnje.

SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se daje odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučaju kupovine poslovnog prostora obročno, kupcu se dozvoljava uknjižba prava vlasništva na poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke odmah po sklapanju i ovjeri kupoprodajnog ugovora, a kupac se obvezuje prodavatelju odmah po potpisu i ovjeri kupoprodajnog ugovora, dostaviti kao instrument osiguranja jednu bjanko zadužnicu na postignuti iznos kupoprodajne cijene, ovjerenu kod javnog bilježnika.

Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe poslovnog prostora u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA BROJ 3 NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 15 U BELIŠĆU – NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 19. rujna 2014. godine (PETAK).

Javno otvaranje ponuda održat će se 22. rujna 2014. godine (PONEDJELJAK) s početkom u 11,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (1 kat). Kralja Tomislava 206, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.

ENERGETSKO SVOJSTVO POSLOVNOG PROSTORA

Energetsko svojstvo poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: P_541_2014_018 NSZ1, 19. kolovoza 2014. godine, a koji je izrađen od ovlaštene stručne osobe Srđana Basraka u tvrtki Bas d.o.o., registarski broj ovlaštene osobe: P 541 2014. Prema predmetnom energetskom certifikatu poslovni prostor svrstan je u ,,C“ energetski razred.

Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (I kat, soba broj 3), koja se nalazi na adresi Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac-ponude

Klasa: 372-01/14-03/02
Urbroj: 2185/02-1-14-32
Belišće, 11. rujna 2014. godine
Gradonačelinik: Dinko Burić dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content