Novosti|

U ponedjeljak, 21. prosinca 2015., održat će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Belišća u Vijećnici Gradske uprave s početkom u 16,00 sati.

Dnevni red sjednice je sljedeći:

1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za I – XI mjesec 2015. godine
Izvjestitelj: načelnik Zdravko Mandić – PP Belišće
4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića Maslačak,
Belišće za pedagošku 2014./2015. godinu
b) Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak,
Belišće za pedagošku 2015./2016. godinu
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015. godine
Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Prethodne suglasnosti Centru za kulturu Sigmund Romberg za stjecanje imovine
b) Prethodne suglasnosti na izmjenu Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund
Romberg
c) Prethodne suglasnosti na izmjenu Statuta javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
Izvjestitelj: ravnateljica Silvija Kifer
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) 2. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
b) 5. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu s
projekcijama za 2016. i 2017. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluka iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Odluka o izmjenama i dopunama (P5004) Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću
za 2015. godinu
b) Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa (P5009) održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća
(prigradska naselja) za 2015. god.
c) Odluka o IV. izmjenama i dopunama (P5008) Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
d) Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu
grada Belišća u 2015. godini
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada
Belišća u 2015. godini
b) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2015. godini
c) Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2015. godinu
d) Treće izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću u 2015.
godini
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) 5. izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
b) Odluke o 5. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2015. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o sufinanciranju troškova doškolovanja ili prekvalifikacije u zanimanja poljoprivredne struke osobama s područja grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Grad Belišće
Izvjestitelj: načelnica Stožera za zaštitu i spašavanje Ljerka Vučković
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Belišća
Izvjestitelj: načelnica Stožera za zaštitu i spašavanje Ljerka Vučković
15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Operativnog plana civilne zaštite Grada Belišća
Izvjestitelj: načelnica Stožera za zaštitu i spašavanje Ljerka Vučković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content