Novosti|

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

20. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 22. prosinca 2011. godine (ČETVRTAK) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 18,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća

Izvjestitelj: Komisija za izbor i imenovanja

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zadovoljavanju potreba socijalno ugroženih osoba na području Grada Belišća
Izvjestitelj: Pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude na javnom natječaju za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće

Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o određivanju imena katastarskoj čestici u katastarskoj općini Gat
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Belišća
Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Aneksa ugovora o financiranju troškova sanacije odlagališta otpada u Belišću
Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o Izmjenama i dopunama Programa investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2011. godinu

Izvjestitelj: pročelnik Boris Karša, dipl.ing.

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Programa i Planova iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo za 2011. godinu:
a) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini
b) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2011. do 2013. godine

Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2011. godinu:
a) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2011. godini
b) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2011. godinu
c) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2011. godini
d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2011. godinu
e) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2011. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.

16. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Belišća za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu
Izvjestitelji: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing. i pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja za 2012. godinu:
a) Program održavanja komunalne infrastrukture u gradu Belišću za 2012. godinu
b) Program održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2012. godinu
c) Program investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2012.godinu
d) Program održavanja stambenih zgrada u vlasništvu grada Belišća za 2012. godinu

Izvjestitelj: pročelnik Boris Karša, dipl.ing.

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa i Plana iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2012.godini
b) Plan razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2012. do 2014. godine
c) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Izvjestitelj: Pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa za 2012.godinu s procjenama za 2013. i 2014. iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
a) Program javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2012. godini s procjenama za 2013. i 2014.
b) Program javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2012. godinu s procjenama za 2013. i 2014.
c) Program javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2012. godini s procjenama za 2013. i 2014.
d) Program javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2012. godinu s procjenama za 2013. i 2014.
e) Program javnih potreba u sportu grada Belišća za 2012. godinu s procjenama za 2013. i 2014.
f) Program rada i Financijski plan za 2012. god. predstavnika Roma grada Belišća i prigradskih naselja za 2012. godinu

Izvjestitelj: pročelnica Jadranka Krpan, dip.oec.

20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna grada Belišća za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
Izvjestitelji: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing. i pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.
21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2012. godinu.
Izvjestitelji: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing. i pročelnica Jadranka Krpan, dipl.oec.
22. Odgovori na vijećnićka pitanja.
23. Razno.

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprave po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva. Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća: Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content