Novosti|

Grad Belišće, Lokalna razvojna agencija grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac provode projekt “Slavonski New Deal” – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

U sklopu projekta predviđena su osposobljavanja koja se upisuju u radnu knjižicu:

– cvjećar/aranžer
– uzgajivač voća
– uzgajivač povrća
– za dobivanje ECDL diplome.

Ciljna su skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, nezaposleni pripadnici ranjivih skupina – nezaposleni mladi od 15 do 29 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom kao i nezaposlene žene (bez obzira na dob), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, osobe starije od 50 godina i nacionalne manjine.

Uvjet polaznika: završena Osnovna škola i potvrda sa HZZ-a o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba

Kao dokaz o pripadanju ciljanoj skupini (osim potvrde o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a ili izjave o nezaposlenosti) polaznici su dužni dostaviti i sljedeće:
1. Žene – preslika osobne iskaznice
2. Mladi od 15 do 29 godina – preslika osobne iskaznice
3. Osobe s invaliditetom – preslika nalaza, rješenje ili mišljenja relevantnog tijela/vještačenja koje dokazuju vrstu/stupanj/postotak oštećenja
4. Hrvatski branitelji – nije potreban dokument, provjeru će vršiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Registru branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja
5. Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata – Potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrv. branitelja koju izdaje nadležni Ured državne uprave i za članove obitelji HRVI – drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrv. branitelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda državne uprave i rodni list/vjenčani list
6. Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida – rodni list ili preslika osobne iskaznice, drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrv. branitelja za roditelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda drž. uprave
7. Djeca dragovoljaca Domovinskog rata – rodni list ili preslika osobne iskaznice, potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja
8. Osobe starije od 50 godina – preslika osobne iskaznice.
9. Pripadnici nacionalne manjine – izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Sudjelovanje na edukacijama je besplatno za sve pripadnike ciljanih skupina. Edukacije će se održavati u Belišću, a započet će u listopadu 2019. godine.

Na edukacije se možete prijaviti putem e-maila: ana.proloscic@lra-belisce.hr (099/464-2954) ili osobno u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće)

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content