Novosti|

Opis poslova s podacima o plaći radnog mjesta Viši stručni suradnik za informiranje u Uredu gradonačelnika Gradske uprave grada Belišća, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se u ponedjeljak, 30. ožujka 2015. godine, u 9,00 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Opisi poslova:
– prati propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
– pomaže u obavljanju poslova službenog protokola i odnosa s javnošću,
– obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama,
– obavlja sve poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana te zaprimanje pitanja građana sa službene gradske internet stranice te sastavljanje i dostavljanje odgovora građanima,
– obavlja poslove stručnog usavršavanja i doškolovanja službenika i namještenika te drugih zaposlenih osoba u okviru Grada,
– obavlja poslove pripreme i izrade gradskog biltena,
– obavlja poslove održavanja gradske službene internet stranice te sastavljanje vijesti i postavljanje na internet stranicu,
– obavlja poslove zaštite na radu te zaštite osoba i imovine,
– obavlja poslove informatičke edukacije službenika i namještenika,
– obavlja poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

Plaća
Plaća službenika određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
– lokalna i područna (regionalna) samouprava
– mjesna samouprava
– službenički odnosi
– informiranje, odnosi s javnošću, mediji

Popis pravnih izvora:
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13 i 11/14),
3. Poslovnik o radu Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.5/09, 8/13 i 11/14),
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
5. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
6. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12 i 152/14),
7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13),
8. Zakon o elektroničkim medijima (153/09, 84/11, 94/13 i 136/13).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content