Novosti|

Obavještavamo gospodarske  subjekte koji ispostavljaju račune Gradu Belišću da od 01. srpnja 2019. godine sukladno članku 7.  Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU pravovaljani računi će biti isključivo računi izdani u elektroničkom obliku. Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi utvrđuje se  obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Dakle od 01. srpnja 2019. godine Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content