Novosti|

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE“, KOJI JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENIM WEB STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, od 17.6.2014.godine

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za EU projekte“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća:
– prati zakonske propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
– priprema i provodi postupke javne nabave za potrebe svih odjela i proračunskih korisnika koji su obveznici prema Zakonu,
– priprema i izrađuje planove nabave, u suradnji s pročelnikom i drugim odjelima,
– izrađuje izvješća i vodi propisane evidencije o postupcima javne nabave,
– pomaže u pripremi akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova radna tijela,
– sudjeluje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloga razvojnih programa i projekata, sudjeluje u praćenju njihovog ostvarivanja,
– organizira praćenje natječaja iz nacionalnih i europskih fondova te izradu prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način,
– priprema, izrađuje i prijavljuje EU projekte na objavljene javne natječaje,
– obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
– odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

Plaća
Plaća Višeg stručnog suradnika za EU projekte“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 7/10 i 2/13 i 10/13) i Zaključkom o povećanju vrijednosti osnovice za obračun plaće dužnosnika i djelatnika Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 6/07).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava oglasom obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.
Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:
– lokalna i područna (regionalna) samouprava,
– mjesna samouprava,
– službenički odnosi,
– javna nabava,
– priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova
– EU fondovi, politike i institucije
– poznavanje engleskog jezika.

Popis pravnih izvora i literature:
Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11),

3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09 i 3/13),

4. Zakon o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

5. Fondovi EU – Poziv za dodjelju bespovratnih sredstava iz fondova EU-a, Sarajevo 2013., Autori: Jelena Misita, Gordana Stojanović i ostali

6. Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lidija Pavić-Rogošić i Odraz- Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide – http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm

7. web stranice:
– http://europa.eu/index_en.htm
– http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
– http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hr.htm

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju) održati će se u četvrtak, 3. srpnja 2014. godine, u 9 sati, u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206 (Mala vijećnica, I kat).

Odgovori

Close Search Window
Skip to content