Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE

Komisija za davnje stanova u najam

Klasa: 371-01/10-05/05
Urbroj: 2185/02-5-12-51
Belišće, 30. ožujka 2012. godine

Temeljem članka 23. Odluke o davanju stanova u najam (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 1/12) Komisija za davanje stanova u najam raspisuje dana 30. travnja 2012. godine sljedeći

NATJEČAJ za sastavljanje liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

I.
Podnositelj zahtjeva i svi članovi obiteljskog domaćinstva moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da su državljanin Republike Hrvatske,
2. da imaju prebivalište na području grada Belišća najmanje 5 godina i da stalno žive u mjestu gdje imaju prijavljeno prebivalište,
3. da nemaju nekretninu (kuću, stan ili sl.),
4. da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,
5. da nisu iskoristili pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj osnovi.

II.
Gradski stanovi dodjeljuju se u najam podnositeljima zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom listom reda prvenstva za davanje stanova u najam.

Lista se utvrđuje na osnovu sljedećih kriterija:
1. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
2. godine života,
3. uvjeti stanovanja,
4. radni staž,
5. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
6. samohrani roditelj,
7. oštećenje organizma (invalidnost).
III.
Uz prijavu podnositelj zahtjeva treba priložiti:
1. izjava o broju članova domaćinstva (ispunjava se na obrascu prijave za natječaj),
2. preslik osobnih iskaznica ili preslik rodnog lista za članove kućanstva,
3. uvjerenje o prebivalištu svih članova domaćinstva (izdaje Policijska postaja Valpovo),
4. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da stalno žive u mjestu prijavljenog prebivalištva,
5. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu otuđili nekretninu u posljednjih 10 godina,
6. potvrda o vlasništvu nekretnina svih članova domaćinstva (Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Valpovu),
7. popunjeni obrazac izjave svih članova domaćinstva da nisu iskoristili pravo na otkup stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ili isti otuđili po bilo kojoj osnovi,
8. dokaz o uvjetima stanovanja:
a) popunjeni obrazac izjave roditelja ako stanuju kod roditelja,
b) preslik ugovora o najmu,
c) popunjeni obrazac izjave osobe da živi u nužnom smještaju uz naknadni pregled Komisije,
9. preslik radne knjižice podnositelja ili drugi odgovarajući akt nadležnog Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
10. dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
11. akt Centra za socijalnu skrb o statusu samohranog roditelja ili usvojitelja,
12. rješenje/uvjerenje o utvrđenoj invalidnosti,
13. Za stanovnike romskog naselja u Bistrincima potvrdu predstavnika Roma grada Belišća o posjednicima kuća u romskom naselju u Bistrincima.

IV.
Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam vrijedi dvije (2) godine.
Slobodni stanovi će se dodjeljivati prema redosljedu na listi reda prvenstva samo sudionicima
ovog natječaja.
V.
Natječaj je otvoren od 30. 3. 2012. (PETAK) do 30. 4. 2012. (PONEDJELJAK).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. 4. 2012. godine (PONEDJELJAK). .

Nakon isteka ovog roka, zahtjevi se više neće zaprimati i uzimati u razmatranje.

Obrazac prijave na natječaj za sastavljanje liste reda prvenstva za davanje stanova u najam može se podići u Gradu Belišću, Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo, Belišće, Kralja Tomislava 206., prvi kat, soba broj 8.

Prijava za davanje stanova u najam i potrebni obrasci podnose se na adresu osobno ili poštom:
Grad Belišće
Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja
31551 Belišće, Kralja Tomislava 206.
Prvi kat, soba br 8.

VI.
Na temelju članka 19. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/12.) u slučaju davanja lažnih ili neistinitih podatka iz uvjeta natječaja, podnositelj zahtjeva se briše s liste.

Predsjednica Komisije:
Zamjenica Gradonačelnika:
Marija Ilić, v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content