Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću, Klasa: 372-01/14-01/05; Urbroj: 2185/02-1-14-1, od 25. ožujka 2014. godine, Odluke Gradskog vijeća o sniženju početne prodajne cijene poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću, Klasa:372-01 /l4-01/05, Urbroj:2185/02-1-14-5, od 17. srpnja 2014. godine te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje dana 22. srpnja 2014. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća na adresi Trg Ante Starčevića 6 u Belišću

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja poslovnog prostora u vlasništvu grada Belišća, i to Poslovni prostor 1. u prizemlju poslovne zgrade na adresi Trg Ante Starčevića 6, u Belišću, upisan kao etažno vlasništvo u z.k.ul.broj 1982, k.o.Belišće, etaža 1062/10000, ukupne korisne površine od 59,7lm” s pripadajućim sporednim dijelom drvarnice u podrumu od 6,79m2, u građevnom planu označen narančastom bojom kosom osjenčan.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja određuje se u iznosu od 292.785,90 kn (slovima:dvjestodevedesetdvijetisućesedamstoosamdesetpet kuna i devedesetiipa).

3. JAMČEVINA

Jamčevina za poslovni prostor iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 10.000,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, Mode! 68, poziv na broj: 7757 – OIB «platitelja, s naznakom “jamčevina”.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
Pisana ponuda mora sadržavati: za fizičke osobe:
obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OiB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem, presiik osobne iskaznice,
preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću, potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.
za pravne osobe:
obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem, izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika) dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu BeliŠću, potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.
Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
5. UVJETI KUPNJE POSLOVNOG PROSTORA
Sukladno odredbama članka 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) zainteresirani ponuditelji mogu ponuditi kupovinu poslovnog odjednom u cijelosti ili obročno na ukupno maksimalno 12 jednakih mjesečnih obroka, a što su ponuditelji dužni posebno naznačiti u ponudi.

6. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene odjednom, kupac je dužan istu uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene obročno, kupac je dužan za vrijeme obročne otplate, sukladno odredbama članka 36. stavak 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11) redovno plaćati i kamatu po stopi od 4% godišnje.

7. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se daje odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju kupovine poslovnog prostora obročno, kupcu se dozvoljava uknjižba prava vlasništva na poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke odmah po sklapanju i ovjeri kupoprodajnog ugovora, a kupac se obvezuje prodavatelju odmah po potpisu i ovjeri kupoprodajnog ugovora, dostaviti kao instrument osiguranja jednu bjanko zadužnicu na iznos od 500.000,00 kuna, ovjerenu kod javnog bilježnika.
Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe poslovnog prostora u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
„NATJEČAJ ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI TRG ANTE STARČEVIĆA 6 U BELIŠĆU – NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 30. srpnja 2014. godine (srijeda).
Javno otvaranje ponuda održat će se u četvrtak. 31. srpnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi adresi: www.belisce.net.

9. ENERGETSKO SVOJSTVO POSLOVNOG PROSTORA

Energetsko svojstvo poslovnog prostora iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: P_541_2014_005_NSZ4_C, 2. travnja 2014. godine, a koji je izrađen od ovlaštene stručne osobe Srdana Basraka, registarski broj ovlaštene osobe: P 5412014.
Predmetni energetski certifikat čini sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (1 kat, soba broj 3), koja se nalazi na adresi Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

10. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.
Klasa: 372-01/14-01/05 Urbroj: 2185/02-1-14-6 Belišće, 22. srpnja 2014. godine

Gradonačelnik: Dinko Burič, dr. med

Javni natječaj Trg. Ante Starčevića 6 treći krug

Obrazac ponude poslovni prostor Trg Ante Starčevića 6

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Close Search Window
Skip to content