Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 91/96., 124/97, 174/04, 38/09), članka 4. Odluke o uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.), i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakupu garaže u Belišću, Vij. S. H. Gutmanna bb, Klasa: 372-01/10-03/01, Urbroj: 2185/02-3-10-19, od 10. svibnja 2011. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zakup garaže u Belišću, Vij. S. H. Gutmanna bb

1. Predmet javnog natječaja je zakup garaže za smještaj osobnog automobila površine 11,25 m², koja se nalazi u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna bb (zadnja lijevo).

2. Početna cijena zakupa m² garaže je 7,40 kuna što čini iznos početne cijene za zakup u iznosu od 83,25 kn mjesečno.

3. Garaža se daje u zakup na neodređeno vrijeme i ne može se dati u podzakup

4. Zakupnik garaže dužan je osim zakupnine plaćati i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u iznosu od 1,53 kune po m².

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke osobe koje su vlasnici i korisnici stanova kao i članovi njihovih obitelji koji s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da imaju u vlasništvu automobil, imaju prebivalište na području grada Belišća i nemaju nepodmirenih obaveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:

– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,

– preslik osobne iskaznice,

– preslik domovnice,

– dokaz o vlasništvu vlasništvu ili korištenju stana,

– dokaz o vlasništvu automobila,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši

iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude i zaključenja

ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a garaža će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču, a ako ga nema, natječaj će se ponoviti.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽE U BELIŠĆU,

VIJ. S. H. GUTMANNA bb – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od 11. svibnja, do, zaključno, 25. svibnja 2011. godine.

Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.

Javno otvaranje ponuda održat će se 27. svibnja 2011. godine (petak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed garaže zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Klasa: 372-01/10-03/01

Urbroj: 2185/02-3-11-21

Belišće, 11. svibnja 2011. godine

Predsjednik Komisije:

Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content