Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća na temelju članka 8. Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama i neizgrađenom građevinskom zemljištu grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 2/99) i Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća, Klasa: 945-01/16-03/01, Urbroj: 2185/02-3-16-31 od 29. prosinca 2016. godine, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća

1. Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u vlasništvu grada Belišća.

2. Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 5 godina, uz uvjet da se ugovor o zakupu može raskinuti i prije isteka ugovorenog roka u slučaju privođenja zakupljenog zemljišta svrsi.

3. U zakup se daje zemljište:

k.o. k.č.br. kultura površina    ha    a    m² početna cijena

za 1 godinu zakupa

iznos jamčevine za uplatu
Bocanjevci 373 Groblje svinjaci površina               2669 186,83 100,00 kn

4. Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima ( ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon ) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem k.č. za koju se ponuda podnosi,
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi ( naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon ) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem k.č. za koju se ponuda podnosi,
  • original ili preslika izvoda iz poslovnog, sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućrg registra
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

 

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. Jamčevina se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR78 2340009-1801600001, model 68, poziv na broj 5738 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u cijenu zakupa, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

6. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička i pravna osoba koja sudjeluje u natječaju, ima prebivalište ili sjedište na području grada Belišća, te ponudi najviši iznos zakupnine. Neće se razmatrati ponude ponuditelja koji, do trenutka zatvaranja natječaja, imaju nepodmiren dug prema gradu Belišću.

Odabrani ponuditelj ima prvenstveno pravo zakupa uz uvjet da prihvati najviši iznos zakupnine koji je ponudio bilo koji od ponuditelja koji ispunjava natječajne uvjete.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

7. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA

U SVRHU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  – NE OTVARATI

na adresu: Grad Belišće, Vij. dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 8 dana od dana objave natječaja, zaključno do 9. siječnja 2017. godine .

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči grada i na adresi: www.belisce.hr

Javno otvaranje ponuda održat će se 12. siječnja 2017. godine (četvrtak), u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1.

8. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

9. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

10. Temeljem zaključenih ugovora o zakupu, u posjed poljoprivrednog zemljišta zakupnika uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, po potrebi u suradnji s ovlaštenim geodetom, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora odnosno po skidanju usjeva dosadašnjeg posjednika.

Prije stupanja u posjed zakupnik je dužan uplatiti godišnju zakupninu za prvu godinu zakupa unaprijed.

Klasa: 945-01/16-03/01

Urbroj: 2185/02-3-16-32

Belišće, 29. prosinca 2016. godine

Obrazac ponude zakup zemljišta

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content