Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće, Klasa: 944-01/17-03/01, Urbroj: 2185/02-1-17-9 Gradonačelnika grada Belišća od 10.3.2017. godine te članka 61., stavka 4. i 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16.), Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće

– Predmet javnog natječaja je davanje u zakup neizgrađenih građevinskih zemljišta u poljoprivredne svrhe u k.o. Belišće, označenih kao:

– k.č.br. 5, oranica, upisana u zk.ul. br. 1720, ukupne površine 1444 m2, po početnoj cijeni za jednu godinu zakupa u iznosu od 101,08 kn i
–  k.č.br. 6, oranica, upisana u zk.ul. br. 1720, ukupne površine 58038 m2, po početnoj cijeni za jednu godinu zakupa u iznosu od 4.062,66 kn

Neizgrađena građevinska zemljišta daju se u zakup u svrhu poljoprivredne proizvodnje kao cjelina na razdoblje od 5 godina, uz uvjet da se ugovor o zakupu može raskinuti i prije isteka ugovorenog roka u slučaju privođenja zakupljenog zemljišta namjeni.

– Ponudu u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

za pravne osobe:

– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

– Jamčevina iznosi 400,00 kuna i uplaćuje se na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR 78 2340009 1801600001, s pozivom na broj: 68  7722 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Vij. dr Franje Tuđmana 1.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

– Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja sudjeluje na natječaju, a koja ima prebivalište na području grada Belišća te ponudi najviši iznos zakupnine.

Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

– Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U K.O. BELIŠĆE – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Vij. dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno s 31. ožujka 2017. godine.

Natječaj je objavljen na, oglasnim pločama grada Belišća i na adresi: www.belisce.hr.

Javno otvaranje ponuda održat će se 3. travnja 2017. godine (srijeda), u 8:30 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Vij. dr. Franje Tuđmana 1.

– Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
– Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed zemljišta zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Obrazac ponude zakup zemljista

Klasa: 944-01/17-03/01
Urbroj: 2185/02-3-17-11
Belišće, 22. ožujka 2017. godine

Predsjednik Komisije: Domagoj Varžić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content