Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj: 125/11), članka 4. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik grada Belišća” broj: 4/98.), i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup garaža u Belišću, Klasa: 372-01/15-03/03, Urbroj: 2185/02-3-15-5 Gradonačelnika grada Belišća, od 20. veljače 2015. godine, Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta Grada Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža u Belišću

1. Predmet javnog natječaja je zakup garaža za smještaj osobnog automobila u Belišću po početnoj cijeni od 7,40 kn/m2 kako slijedi:
– garaža u ulici Vijenac S. H. Gutmanna bb – treća desno, površine 12,13 m2 (dimenzije 2,45 x 4,95 m), s početnom cijenom od 89,76 kn + PDV mjesečno,
– garaža u ulici Radnička bb, površine 11,85 m2 (dimenzije 2,38 x 4,98 m) s početnom cijenom od 87,69 kn + PDV mjesečno,
– garaža u ulici Vijenac S. HL Gutmanna bb – treća lijevo, površine 11,25 m2 (dimenzije 2,49 cm x 4,51 m), s početnom cijenom od 83,25 kn + PDV mjesečno.

3. Garaže se daju u zakup na neodređeno vrijeme i ne mogu se dati u podzakup.

4. Zakupnik garaže dužan je osim zakupnine plaćati i naknadu za održavanje zajedničkih dijelova garaže u iznosu od 1,53 kune po m2.

5. Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti vlasnici i korisnici stanova kao i članovi njihovih obitelji koji s njima stanuju u stambenim zgradama s više stanova u Belišću, uz uvjet da imaju u vlasništvu automobil, imaju prebivalište na području grada Belišća i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu (osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se osoba pridržava rokova plaćanja), kao i da nemaju nepodmirenih obveza prema gradu Belišću.

6. Pisana ponuda mora sadržavati:
– obrazac ponude s podacima za koju garažu se podnosi ponuda, osobnim podacima (ime i
– prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– preslik osobne iskaznice,
– dokaz o vlasništvu ili korištenju stana,
– dokaz o vlasništvu automobila,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću, potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu,

Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu izdaje Porezna uprava. Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

7. Jamčevina u iznosu od 100,00 kuna se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: HR 78 2340 0091 8016 0000 1, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

8. Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude i zaključenja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a garaža će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

9. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
“NATJEČAJ ZA ZAKUP GARAŽE U BELIŠĆU – NE OTVARATI”
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 15 dana od dana objave natječaja zaključno do 10. ožujka 2015. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama Grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 12. ožujka 2014. godine (četvrtak), u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

12. Ugovor o zakupu garaže mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku. Troškove solemnizacije navedenog ugovora snosi zakupnik, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

13. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed garaže zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

obrazac-ponude

Klasa: 372-01/15-03/03
Urbroj: 2185/02-3-15-7
Belišće, 23. veljače 2015. godine

Predsjednik Komisije: Domagoj Varžić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content