Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

Temeljem članka 61. stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21), članka 14. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/17, 13/17 i 10/19) i članka 4. Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u k.o. Bocanjevci (“Službeni glasnik Grada Belišća br. 3/21), Gradonačelnik grada Belišća raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA U K.O. BOCANJEVCI

1.PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u k.o. Bocanjevci, označenog kao k.č.br. 370, rupa Svinjaci, upisanog u zk. ul. br. 436, k.o. Bocanjevci, u naravi oranica, površine 3040 m2.
Prodaja se obavlja po sistemu „viđeno-kupljeno“, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

 1. POČETNA PRODAJNA CIJENA
  Početna prodajna cijena za poljoprivredno zemljište iz točke 1., prema Procjembenom elaboratu vrijednosti oranice od 1. 3. 2021. godine, izrađenom od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o., Učka 54, Valpovo, iznosi 6.080,00 kuna (slovima:šesttisućaosamdesetkuna).
  Sukladno članku 40. st. 1 točka k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) isporuka zemljišta oslobođena je poreza na dodanu vrijednost.
 2. JAMČEVINA
  Jamčevina za poljoprivredno zemljište iz točke 1. iznosi 608,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun Proračuna grada Belišća broj: HR782340009 1801600001 PBZ d.d., model 67, s pozivom na broj 7757 – OIB ponuditelja.
  Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 3. SADRŽAJ PONUDE
  Pravo podnošenja ponude za kupnju ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema gradu Belišću,
  Ponude se podnose u pisanom obliku na obrascu ponude s potrebnim prilozima.
  Ponuda mora sadržavati:
  a) za fizičke osobe:
  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

b) za pravne osobe:

 • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, telefon kontakt osobe), te iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • dokaz o registriranoj gospodarskoj djelatnosti (preslika ili izvornik rješenja odnosno drugog dokumenta kojim se navedeno dokazuje),
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
   – potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi Grada Belišća i na mrežnoj gradskoj stranici www.belisce.hr za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun Grada Belišća.
Ponuda koje na sadržava navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Neće se razmatrati ponuda ponuditelja koji s danom podnošenja ponude na natječaj ima dospjelo dugovanje prema proračunu Grada Belišća.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

 1. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE
  Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
 2. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u k.o. Bocanjevci.
  Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se svim ponuditeljima u roku 15 dana od dana donošenja.
  Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
  Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
 3. DOSTAVA PONUDE
  Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, poštom preporučeno, na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. F. Tuđmana 1, s naznakom na omotnici: “NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ”.

Ponude se zaprimaju u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja, na oglasnoj ploči grada Belišća i gradskoj mrežnoj stranici www. belisce.hr, 1. travnja 2021. godine do zaključno 8. travnja (četvrtak) 2021. godine.
Javno otvaranje ponuda održat će se 13. travnja (utorak) 2021. godine u 11:00 sati u maloj vijećnici Grada Belišća.
U slučaju više ponuda s istim uvjetima, ponuditelj ili njegov punomoćnik obvezan je biti na otvaranju ponuda ako želi koristiti pravo na nastavak postupka nadmetanjem.

 1. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
  Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

G R A D O N A Č E L N I K

Klasa: 940-04/21-03/4/01
Urbroj: 2185/02-03/1-21-4
Belišće, 1. travnja 2021. godine

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content