Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 61. stavka 4. i stavka 5. točke 27. i članka 98. Statuta grada Belišća ( Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16 ) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dana – svibnja 2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju pokretnina ( rabljenih vozila ) u vlasništvu Grada Belišća

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je prodaja pokretnina ( rabljenih vozila ) u vlasništvu Grada Belišća, kako slijedi:

1. VOLKSWAGEN, broj šasije:WVWZZZ1JZYD626221, boja vozila:plava s efektom, Golf 1.9. TDI.

2. CHEVROLET, broj šasije:KL1SF08TJ6B508255, boja vozila:zelena s efektom, Kalos 1.2.

Zainteresirani ponuditelji mogu izvršiti pregled predmetnih rabljenih vozila uz prethodnu najavu na telefon broj: 400-621 ili 400-628 za cijelo vrijeme trajanja ovog javnog natječaja i to u vremenu od 7:00-15:00 sati svakog radnog dana od ponedjeljka do petka.

Prodaja se obavlja po sistemu “viđeno-kupljeno”, a prodavatelj ne odgovora kupcu za eventualne materijalne nedostatke pokretnina.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Pojedinačna početna prodajna cijena za pojedino rabljeno vozilo iz točke 1. ovog Javnog natječaja sukladno Procjenama vrijednosti rabljenog vozila od 6. travnja 2017. godine, Tihomira Lovrenčića, inžinjera cestovnog prometa i stalnog sudskog vještaka za cestovni promet i procjenu motornih vozila za područje Županijskog suda u Osijeku, Belišće, Trg Ante Starčevića 11, iznosi:

1. VOLKSWAGEN, broj šasije:WVWZZZ1JZYD626221, boja vozila:plava s efektom, Golf 1.9. TDI;15.114,11 Kn,

2. CHEVROLET, broj šasije:KL1SF08TJ6B508255, boja vozila:zelena s efektom, Kalos 1.2.;9.901,39 Kn.

3. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 2.000,00 kn za svako pojedino rabljeno vozilo.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 4. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponude za kupnju rabljenih vozila iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na pokretninama na području Republike Hrvatske i koja uredno izvršava sve financijske obveze prema Gradu Belišću.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za jedno ili više rabljenih vozila koji su predmet ovog Javnog natječaja.

Pisana ponuda mora sadržavati:

za fizičke osobe:

  • obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • preslik osobne iskaznice,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

za pravne osobe:

  • obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB i OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem,
  • izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.

Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

 5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE

Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a pravo vlasništva kupac ostvaruje tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se da je odustao od kupnje rabljenih vozila, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Troškove ovjere ugovora, poreza, registracije i tehničkog pregleda, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POKRETNINA ( RABLJENIH VOZILA )

U VLASNIŠTVU GRADA BELIŠĆA“- NE OTVARATI“

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 25. 5. 2017. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 29. svibnja 2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.hr.

 8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA

Grad Belišće zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.

Klasa: 940-01/17-07/05

Urbroj: 2185/02-1-17-2

Belišće, 10.5.2017. godine

Obrazac ponude

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content