Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća, na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), Odluke Gradskog vijeća građa Belišća prodaji suvlasničkog udjela Grada Belišća u zgradi na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24 u Belišću, Klasa: 372-01/14-01/15; Urbroj: 2185/02-1-14-9, od 17. prosinca 2014. godine, te članka 61., stavka 5., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09 i 3/13), raspisuje dana 19. prosinca 2014. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju suvlasničkog udjela Grada Belišća u zgradi na adresi Vijenac S.H.Gutmanna 24 u Belišću

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja suvlasničkog udjela Grada Belišća od 3,93m2 u ukupnoj površini zajedničkog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade na adresi Vij.S.H.Gutmanna 24 u Belišću, koja je izgrađena na k.č.br.382., k.o.Belišće, u diobnom planu neosjenčano i određeno pod rednim brojem 18. (sanitarni čvor površine 3,86m2) i pod rednim brojem 19. (spremište površine 2,44m2), a sve u svrhu prenamjene poslovnog prostora.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena suvlasničkog udjela Grada Belišća iz članka 1. ovog Javnog natječaja određuje se prema tržišnoj (prometnoj) vrijednosti koja, prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnine, iznosi 11.110,38 kn (slovima:jedanaesttisućastodesetkuna i tridesetosamlipa).

3. JAMČEVINA
Jamčevina za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 1.000,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR7823400091801600001, Model 68, poziv na broj 7757-01B uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.
Pisana ponuda mora sadržavati: za fizičke osobe:
obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem, preslik osobne iskaznice,
preslik domovnice – dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću, potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.
za pravne osobe:
obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama i brojem, izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik iii preslika) dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću, potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema RH.
Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net,, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. UVJETI KUPNJE NEKRETNINE
Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se daje odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe nekretnine u zemljišne i katastarske knjige, te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:
„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE „VIJENAC S.H.GUTMANNA 24 U BELIŠĆU“- NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206,31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 29. prosinca 2014. godine (PONEDJELJAK!
Javno otvaranje ponuda održat će se 30. prosinca 2014. godine (UTORAK”) s početkom u 10.00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kaO. Kralja Tomislava 206. Belišće
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.

8. ENERGETSKO SVOJSTVO NEKRETNINE
Energetsko svojstvo nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja izraženo je u energetskom certifikatu Broj: F_143_2011_111NSZ1C, 22. siječnja 2014. godine i Izvješću o provedenom energetskom pregledu nestambene zgrade Broj: F_143_2011111NSZ1I, a koji su izrađeni od ovlaštene stručne osobe Andrije Mikičića, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: F143 2011.
Predmetni energetski certifikat i Izvješće o provedenom energetskom pregledu čine sastavni dio ovog Javnog natječaja, a svi zainteresirani ponuditelji mogu ih dobiti na uvid u Gradskoj upravi grada Belišća (I kat, soba broj 3), koja se nalazi na adresi Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće.

9. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac ponude

Klasa: 372-01/14-01/15
Urbroj: 2185/02-1-14-10
Belišće, 19. prosinca 2014. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr. med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content