Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 3., stavka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području grada Belišća mogu obavljati na temelju ugovora ili dodjeljivanjem koncesije (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/12, 2/15 i 4/15) dana 10. kolovoza 2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

– vodoravne signalizacije na području grada Belišća

1. Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – vodoravne signalizacije na području grada Belišća u razdoblju od 4 godine.

2.Ponude u pisanom obliku, prema uputama za izradu ponuda, mogu podnijeti ponuditelji koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti i nemaju nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu i gradu Belišću.

3. Ponudu sačinjavaju pravilno ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni sljedeći dokumenti:

3.1. obrazac ponude,

3.2. jamstvo za ozbiljnost ponude,

3.3. dokazi o sposobnosti: isprava o upisu u odgovarajući registar, strukovni ili obrtni registar, javnobilježnički ovjerena izjava da gospodarskom subjektu i osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz područja gospodarstva te da se protiv istih ne vodi istražni ili drugi postupak za navedena kaznena djela, potvrda o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću, BON-1 i BON-2/SOL-2, potvrda porezne uprave o stanju duga, reference natjecatelja (oprema, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi),

3.4. izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz dokumentacije,

3.5. izjava o zaštiti okoliša,

3.6. troškovnik

3.7. nacrt ugovora

4. Cijena: obračun izvršenih poslova vršit će se prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika (bez PDV-a) i prema realno izvedenim količinama ovjerenim od strane naručitelja, dok će se plaćanje izvršiti prijenosom sredstava u zakonskom roku.

5. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

6. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici grada Belišća: www.belisce.hr u elektronskom obliku.

7. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

” JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA  – VODORAVNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA – NE OTVARATI”

na adresu: Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, u roku 30 dana od dana objave natječaja zaključno do 12. rujna 2016. godine do 10,00 sati.

Natječaj se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja i na internet stranici grada Belišća: www.belisce.hr.

8. Javno otvaranje ponuda održat će se 12. rujna 2016. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1.

9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Kriteriji za odabir ponude: ponuđena cijena, reference ponuditelja (oprema, broj i struktura zaposlenih, dosadašnji poslovi), ponuđeni uvjeti plaćanja usluga.

11. Nakon provedenog javnog natječaja, Gradsko vijeće grada Belišća donijet će odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – vodoravne signalizacije na području grada Belišća.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se u pisanom obliku svim ponuditeljima koji su sudjelovali na javnom natječaju u roku od 15 dana od donošenja odluke o odabiru.

Klasa: 340-01/16-05/10

Ur. broj: 2185/02-5-16-3

Belišće, 10. kolovoza 2016. godine

Gradonačelnik:

Dinko Burić, dr. med., v.r.

 

Natječajna dokumentacija

Troškovnik-vodoravna signalizacija

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content