Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Na temelju Zaključka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Gat, Klasa: 945-01/09-03/02, Urbroj: 2185/02-3-12-50 Gradonačelnika grada Belišća od 17.7.2012. godine te članka 61., stavka 4., točke 5. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), Komisija za raspisivanje natječaja i provođenje javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih zgrada i prostorija i građevinskog zemljišta, raspisuje

1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Gat označenog kao

kp

u svrhu poljoprivredne proizvodnje na vrijeme od 5 godina, uz uvjet da se ugovor o zakupu može raskinuti i prije isteka ugovorenog roka u slučaju privođenja zakupljenog zemljišta namjeni.

2. Ponudu u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.
Pisana ponuda mora sadržavati:
za fizičke osobe:
– obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, JMBG i OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– preslika osobne iskaznice,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću
za pravne osobe:
– obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene zakupnine izražene u kunama,
– izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika)
– dokaz o uplaćenoj jamčevini,
– potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću

Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.
Obrazac ponude može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.

3. Jamčevina se uplaćuje na na žiro račun Proračuna grada Belišća broj: 2340009-1801600001, s pozivom na broj: 68 7722 – OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” ili na blagajni grada Belišća, u Belišću, Kralja Tomislava 206.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička osoba koja sudjeluje u natječaju, ima prebivalište na području grada Belišća i koja ponudi najviši iznos zakupnine.
Zakupodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.
5. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U K.O. GAT – NE OTVARATI”
na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 2. svibnja 2013. godine.
Natječaj je objavljen na HRV-u, oglasnim pločama grada i na adresi: www.belisce.net.
Javno otvaranje ponuda održat će se 3. svibnja 2013. godine (petak), u 10,00 sati u maloj Gradskoj vijećnici grada Belišća, Kralja Tomislava 206.

6. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

7. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradonačelnik grada Belišća. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Gradonačelnik će sklopiti ugovor o zakupu.

8. Temeljem zaključenog ugovora o zakupu, u posjed zemljišta zakupca uvodi djelatnik Gradske uprave grada Belišća, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Klasa: 945-01/13-03/02
Urbroj: 2185/02-3-13-2
Belišće, 24. travnja 2013. godine

Predsjednik Komisije: Ljiljana Žigić, dipl. oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content