Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Odluke Gradskog vijeća grada Belišća o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Belišću, u ulici Kralja Tomislava, Klasa:940-01/15-03/04; Urbroj:2185/02-1-15-3, od 27. travnja 2015. godine, članka 61., stavka 4., i stavka 5. točke 6. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. br. 5/09, 3/13 i 11/14) i točke I. i II. Zaključka o određivanju početne cijene za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 6/05) dana 28. travnja 2015. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Belišću, u ulici Kralja Tomislava

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća, u Belišću u ulici Kralja Tomislava, označenog kao kčbr. 1886/2, upisanog u zk.ul. br. 1724, k.o. BeliŠće, u naravi oranica površine 1277 m2.
Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve nedostatke poslovnog prostora koji je predmet prodaje.

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA
Početna prodajna cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke 1. ovog Javnog natječaja sukladno Zaključku o određivanju početne cijene za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Građa Belišća („Službeni glasnik građa Belišća“ broj 6/05) iznosi 56.698,80 kn (slovima: pedesetšesttisućašestodevedesetosamkuna i osamdesetlipa) bez PDV-a.

3. JAMČEVINA
Jamčevina za neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke 1. ovog Javnog natječaja iznosi 2.000,00 kn.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna grada Belišća broj HR78 2340 0091 8016 0000 1, Model 68, poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina”.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u prodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

4. SADRŽAJ PONUDE
Pravo podnošenja ponude za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz točke 1. ovog Javnog natječaja ima svaka pravna i fizička osoba koja na temelju važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.

Pisana ponuda mora sadržavati: za fizičke osobe:
obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama, preslik osobne iskaznice, dokaz o uplaćenoj jamčevini, potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću,
za pravne osobe:
obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama, izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika) dokaz o uplaćenoj jamčevini,
potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću.
Obrazac ponude može se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet stranici: www.belisce.net, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema gradu Belišću izdaje Upravni odjel za financije i proračun grada Belišća.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene,
Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

5. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE
Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, a kupac je dužan istu uplatiti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a upis prava vlasništva dozvoljava se kupcu tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

6. SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
Gradonačelnik s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa kupoprodajni ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u propisanom roku ili po pozivu Gradonačelnika, smatra se daje odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Troškove ovjere ugovora, poreza na promet nekretnina, uknjižbe poslovnog prostora u zemljišne i katastarske knjige te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

7. ADRESA DOSTAVE PONUDE
Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja, s naznakom na omotnici:
„NATJEČAJ ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U BELIŠĆE U ULICI KRALJA TOMISLAVA – NE OTVARATI“ na adresu: Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, 31551 Belišće, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, od dana objave natječaja zaključno do 6. svibnja 2015. godine (SRIJEDA).
Javno otvaranje ponuda održat će se 8. svibnja 2015. godine (PETAK) s početkom u 10.00 sati u prostoriji Male vijećnice Gradske uprave grada Belišća (I kat). Kralja Tomislava 206, Belišće
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi grada Belišća i na internet adresi: www.belisce.net.

8. PRAVO PONIŠTENJA JAVNOG NATJEČAJA
Grad Belišće zadržava pravo ne odabrati niti jednu od prispjelih ponuda ukoliko ocijeni da iste nisu od interesa za Grad Belišće, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Obrazac-ponude

Klasa: 940-01/15-03/04
Urbroj: 2185/02-1-15-4
Belišće, 28. travnja 2015. godine

Gradonačelnik: Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content