Novosti|

U utorak, 12. travnja 2016., održat će se 29. sjednica Gradskog vijeća grada Belišća u Vijećnici Gradske uprave Grada Belišća s početkom u  16,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći
D N E V N I R E D:

1. Izvješće Mandatne komisije
Izvjestitelj: Mandatna komisija
2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
3. Usvajanje Zapisnika s 28. Sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
4. Aktualni sat
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju Vijenca dr. Franje Tuđmana u Belišću
Izvjestitelj: Komisija za davanje naziva ulica, parkova i trgova
6. Ramatranje prijedloga i usvajanje:
a) Programa obilježavanja Dana grada Belišća za 2016. godinu
b) Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o sudjelovanju Grada Belišća u investicijskim projektima financiranih iz europskih i međunarodnih izvora
Izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2016. godinu
Izvjestitelj: viša stručna suradnica Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. Izmjeni i dopuni:
a) Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća,
b) Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2016. godini kod OTP banke d.d. za ulaganja u komunalnu i sportsku infrastrukturu te u gradske objekte javne namjene
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
13. Razmatranje prijedloga i usvajanje Drugih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
14. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
15. Razmatranje prijedloga i davanje Suglasnosti na:
a) Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu
Sigmund Romberg
b) Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu
Sigmund Romberg
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća za financiranje izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Gat
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o.
17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti tvrtki Hidrobel d.o.o. za vodne usluge za korištenje financijskih sredstava prihoda od naknade za razvoj na području aglomeracije grada Belišća za financiranje dogradnje sanitarno – fekalne kanalizacije u naselju Bistrinci
Izvjestitelj: Hidrobel d.o.o.
18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Belišća
za 2015. godinu
Izvjestitelj: Stožer zaštite i spašavanja grada Belišća
19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: Stožer zaštite i spašavanja grada Belišća
20. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u 2015. godini
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Belišća za 2016. godinu
Izvjestitelj: Vatrogasna zajednica grada Belišća
22. Razmatranje Izvještaja o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2015. godinu
Izvjestitelj: ravnateljica Vlasta Putar, dipl. knjižničarka
23. Razmatranje Izvještaja o radu Savjeta mladih grada Belišća za 2015. godinu
Izvjestitelj: predsjednik Savjeta Igor Paloh
24. Razmatranje Izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo:
a) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog
poljoprivrednog zemljišta u 2015. godini
b) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Izvjestitelj: pročelnica Liljana Žigić, dipl.oec.
25. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključaka iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno – stambene djelatnosti i uređenje naselja:
a) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Belišću za 2015. god.
b) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća
(prigradska naselja) za 2015. god.
Izvjestitelj: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.građ.
26. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Grada Belišća
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
27. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content