Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 021-05/11-01/04
Urbroj: 2185/02-1-11-1
Belišće, 5.7.2011. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 9. srpnja 2011. godine (subota) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Belišće.

Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Revizije plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Belišće.

Izvjestitelj: pročelnik Slavko Milekić, dipl.iur.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Financijskih izvješća Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće

Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o zamjeni nekretnina

Izvjestitelj: Povjerenstvo za utvrđivanje stanja imovinsko-pravnih odnosa na području grada Belišća, predsjednik Dinko Huis, dipl.iur.

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o prijenosu prava vlasništva

Izvjestitelj: Povjerenstvo za utvrđivanje stanja imovinsko-pravnih odnosa na području grada Belišća, predsjednik Dinko Huis, dipl.iur.

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina

Izvjestitelj: Povjerenstvo za utvrđivanje stanja imovinsko-pravnih odnosa na području grada Belišća, predsjednik Dinko Huis, dipl.iur.

9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o poništenju Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju amandmana na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća

Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Belišća

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće

Izvjestitelj: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.

13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju korisnika odlagališta otpada Belišće u troškovima sanacije za razdoblje od 1. svibnja 2010. do 30. lipnja 2011. godine

Izvjestitelj: Gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju koncepcije vodoopskrbe grada Belišća

Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće

15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvaćanju koncepcije javne odvodnje otpadnih voda grada Belišća

Izvjestitelj: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće

16. Razmatranje Zahtjeva za ukidanje statusa počasnog građanina grada Belišća – Stjepanu Mesiću

Izvjestitelj: vijećnik Vlado Jung

17. Odgovori na vijećnićka pitanja.

18. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content